Nhịp cầu

Không tự đặt ra các loại quỹ, khoản huy động trong dân 

Xem với cỡ chữ
Tiếp thu các kiến nghị sau giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 3.10.2019 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác huy động, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm huy động, quản lý, sử dụng các quỹ đóng góp tự nguyện theo đúng quy định của Trung ương và UBND tỉnh; không tự đặt ra các loại quỹ, khoản huy động trong dân. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và điều lệ, quy chế đối với việc huy động, quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp trên địa bàn. Chấm dứt việc ấn định mức đóng góp của người dân hoặc hộ gia đình đối với các loại quỹ, khoản huy động nằm ngoài danh mục các loại quỹ bắt buộc và có chủ trương từ Trung ương. Các hội, đoàn thể chỉ thực hiện việc vận động tạo quỹ hoạt động phong trào từ các cá nhân, hội viên, đoàn viên, tổ chức kinh tế, xã hội, nhân đạo, từ thiện theo nguyên tắc tự nguyện. Vận động sự đóng góp tự nguyện của tổ chức, công dân vào các Quỹ Bảo trợ trẻ em, Đền ơn đáp nghĩa, Vì Người nghèo với phương thức, thời điểm phù hợp; không ấn định mức đóng góp tối thiểu cho người dân để làm căn cứ giao chỉ tiêu vận động. Có kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ hợp lý ở từng cấp, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả, ý nghĩa.

Đối với UBND cấp huyện, cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, thống kê các loại quỹ trên địa bàn để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định. Trong đó, đối với Quỹ Phòng, chống thiên tai cần xác định chỉ tiêu thu sát thực tế và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu được giao. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về thu, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ đóng góp Quỹ. Chỉ đạo cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn trong thực hiện thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập thuộc phạm vi quản lý của huyện.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính tổng hợp, rà soát tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục các loại quỹ bắt buộc và quỹ vận động có chủ trương, quy định của Trung ương. Rà soát các loại quỹ, khoản đóng góp từ nhân dân trên địa bàn tỉnh (kể cả các loại quỹ, khoản đóng góp do các hội, đoàn thể phát động), xem xét về mục đích, hiệu quả sử dụng; tham mưu UBND tỉnh thống nhất về một đầu mối, đơn vị vận động, quản lý và sử dụng đối với các loại quỹ có tính chất tương đồng, cùng mục đích, đối tượng, khắc phục sự trùng lặp, phát sinh nhiều loại quỹ như hiện nay.

ĐẶNG HỮU