Không sử dụng mạng xã hội để phát tán thông tin chưa được kiểm chứng 

Xem với cỡ chữ
Bộ Nội vụ cho biết, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; bảo đảm tính liên tục, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào “cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu phong trào thi đua phải được tổ chức sâu, rộng trong các đơn vị trực thuộc Bộ với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp tình hình thực tiễn của từng đơn vị; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, kịp thời; phát hiện nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

Nội dung thi đua, đối với tập thể là thi đua xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành các quy định, nội dung, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; cán bộ, công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới, gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử. Cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin mật…

Trần Hải

Video New - Hồ sơ dân nguyện