Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Không quy định cụ thể về xếp hạng thư viện 

Xem với cỡ chữ
Chiều 14.8, tiếp tục Phiên họp thứ 36 của UBTVQH, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thư viện.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp chiều 14.08
Ảnh: Quang Khánh

Trình bày Báo cáo một số vấn đề giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho biết, dự thảo Luật quy định Thư viện Quốc gia Việt Nam là thư viện trung tâm của cả nước (khoản 1 Điều 9). Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một thư viện cấp tỉnh đóng vai trò thư viện trung tâm trên địa bàn (khoản 2, Điều 10). Thư viện Quốc gia và thư viện cấp tỉnh sẽ do Nhà nước chịu trách nhiệm đầu tư.

Đối với thư viện cấp huyện, xã, chính quyền địa phương quyết định mô hình tổ chức và hoạt động, bảo đảm điều kiện hoạt động phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu người sử dụng thư viện ở địa phương, quán triệt theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.

Tuy nhiên, quy định về trách nhiệm Nhà nước trong việc đầu tư thư viện công cộng đến cấp nào còn có nhiều ý kiến khác nhau. Do vậy, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ  trình UBTVQH cho ý kiến thêm về nội dung này.

Theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện cấp tỉnh là hệ thống thư viện hoạt động hiệu quả, có vị trí, vai trò rất rõ, tương tự như kho lưu trữ của quốc gia. Do vậy, Nhà nước cần tập trung có chính sách đầu tư cho hệ thống thư viện này. Với thư viện cấp huyện, cấp xã, Phó Chủ tịch QH cho rằng, nên phân cấp cho địa phương quản lý, Nhà nước không nên đầu tư dàn trải.

Theo Báo cáo, qua tiếp thu ý kiến ĐBQH, rà soát dự thảo Luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đề nghị, bỏ chương quy định về xếp hạng và đánh giá hoạt động thư viện, ghép nội dung chương này thành 2 điều và đưa vào Chương III quy định về hoạt động thư viện. Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ cho biết, không đưa việc xếp hạng thư viện vào dự thảo Luật do chưa rõ sự tác động đến công tác quản lý thư viện, hay giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thư viện. Mặt khác, việc xếp hạng thư viện không mang tính đại diện vì đối tượng xếp hạng là thư viện công lập có tư cách pháp nhân chiếm số lượng không nhiều. Ngoài ra, loại hình thư viện cũng đa dạng (thư viện quốc gia, thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, ....) nên khó bảo đảm khách quan, chính xác khi thực hiện việc xếp hạng.

Các Ủy viên UBTVQH tán thành với việc bỏ chương quy định về xếp hạng thư viện. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, nếu quy định về xếp hạng thư viện không tác động, ảnh hưởng đến hoạt động của thư viện thì không cần đưa vào dự thảo Luật.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng nêu rõ, UBTVQH thống nhất với quy định Nhà nước có trách nhiệm tập trung đầu tư cho Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện cấp tỉnh, song cần tiếp tục rà soát các quy định về chính sách đầu tư để tránh dàn trải. UBTVQH cũng thống nhất bổ sung quy định về Ngày sách Việt Nam vào dự thảo Luật Thư viện và lấy ngày 21.4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị Ban soạn thảo và Ủy ban thẩm tra tiếp tục phối hợp, rà soát các nội dung quy định của dự thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.

Phương Thủy