Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV:

Khẩn trương triển khai thi hành các luật, nghị quyết Quốc hội thông qua 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Bảy, chiều nay, 14.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV, với tỷ lệ 93,6% tổng số ĐBQH tán thành.

QH thông qua 7 luật, 10 Nghị quyết

Nghị quyết khẳng định, QH đã hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ Bảy, thông qua 7 luật: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi; Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

QH cho ý kiến 9 dự án luật, gồm: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).


Ảnh: Quang Khánh

QH cũng thông qua 10 nghị quyết là Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết bổ sung một điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24.11.2014 của QH về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV; Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2020; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao và Nghị quyết Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV.

QH cũng xem xét báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và các báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan theo nội dung, chương trình kỳ họp.

QH ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp của Chính phủ; tinh thần phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và đạt được những kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2019.

Tăng chế tài, xử phạt nghiêm trường hợp sử dụng ma túy, rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông

Nghị quyết cho biết, QH yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương phát huy những mặt tích cực trong thời gian qua, bám sát tình hình thực tế để tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của QH về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng thời, yêu cầu Chính phủ tiếp tục quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được QH thông qua, nhất là Luật Quy hoạch, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Giải quyết kịp thời các vướng mắc trong và sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy ở các địa phương, việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Quyết liệt kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý có hiệu quả các vấn đề gây bức xúc trong xã hội được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Nghị quyết giao Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, cần tăng chế tài, xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu, bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông. Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2018 số tiền 2.433 tỷ đồng theo danh mục kèm theo Tờ trình số 09/TTr-CP ngày 13.5.2019 của Chính phủ. Số kinh phí chưa giải ngân trong năm 2018 được sử dụng hết niên độ ngân sách năm 2019.

QH cho phép giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2019 đối với số kinh phí 196,45 tỷ đồng còn dư đến ngày 31.1.2018 của dự án đóng mới và sửa chữa nâng cấp tàu kiểm ngư theo Nghị quyết số 72/2014/QH13 ngày 9.6.2014 của QH đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) năm 2019 cho tỉnh Hà Tĩnh số tiền 817.346.230 đồng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Canada để thực hiện dự án “Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh”.

Ưu tiên bố trí vốn trả nợ cho các dự án, công trình đã hoàn thành

QH đã xem xét việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn  2016 - 2020 và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương; một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.  

Đồng thời, giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương và các dự án, trên nguyên tắc bảo đảm cân đối được nguồn ngân sách hằng năm, bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 từ điều chỉnh nguồn vốn giữa các dự án theo thẩm quyền (riêng các dự án quan trọng quốc gia phải báo cáo QH) và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi (nếu có); bảo đảm quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của QH; khắc phục những hạn chế, bất cập được nêu trong các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về việc sử dụng nguồn vốn dự phòng đầu tư công; ưu tiên bố trí vốn trả nợ cho các dự án, công trình đã hoàn thành, các dự án đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đang dở dang còn thiếu vốn, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, số còn lại phân bổ cho các dự án mới. Báo cáo QH kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ Mười (tháng 10.2020).

QH giao Kiểm toán nhà nước kiểm toán việc thực hiện quy định tại nêu tại điểm a, Khoản 9, Điều 1 của Nghị quyết và báo cáo kết quả kiểm toán với QH tại Kỳ họp thứ Mười (tháng 10.2020).

Nghị quyết đề nghị, UBTVQH, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Kiểm toán nhà nước, các bộ, ngành, chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật để sớm đưa luật, nghị quyết đã được QH thông qua đi vào cuộc sống. Nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH để hoàn thiện các dự án luật đã được QH cho ý kiến. Khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình QH tại Kỳ họp thứ Tám bảo đảm chất lượng, tiến độ.

UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Đoàn ĐBQH và ĐBQH giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết của QH. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát và động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện các luật, nghị quyết của QH.

Hoàng Ngọc