Khai thác, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan 

Xem với cỡ chữ
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, có hiệu lực từ ngày 1.8 với 4 Chương và 12 Điều quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan; sử dụng, quản lý, bảo mật cơ sở dữ liệu trị giá hải quan.

Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu do cơ quan Hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng tập trung, thống nhất và thường xuyên cập nhật gồm hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan (Hệ thống GTT02); danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo (sau đây gọi tắt là danh mục hàng hóa rủi ro về trị giá) và danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan.

Quy chế nêu rõ, thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan gồm các thông tin từ hoạt động nghiệp vụ hải quan như hồ sơ hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu; kết quả kiểm tra trị giá hải quan, kết quả tham vấn; hồ sơ doanh nghiệp xuất nhập khẩu… Phương pháp thu thập, cập nhật thông tin từ kết quả cập nhật tự động tờ khai hải quan do người khai hải quan kê khai, hệ thống GTT02 tự động tích hợp, cập nhật từ hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan… và thu thập, cập nhật của công chức hải quan từ quá trình hoạt động nghiệp vụ.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục có trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý có hiệu quả trong quá trình thu thập, cập nhật, khai thác và sử dụng hệ thống trong toàn ngành. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị mình để xây dựng và ban hành các quy định cụ thể phân cấp cho cán bộ, công chức trong quá trình thu thập, cập nhật, khai thác và sử dụng hệ thống dựa trên những quy định của quy chế này. 

Vân Phi