Khai mạc trọng thể Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN