Khai mạc Kỳ hop thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII