Khai mạc Hội thảo lý luận lần thứ Nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba 

Xem với cỡ chữ
Ngày 5.11, tại Hà Nội đã khai mạc Hội thảo lý luận lần thứ Nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba với chủ đề: Đảng Cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam - Cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Cuba: một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Jose Ramon Balayguer làm Trưởng đoàn tham dự Hội thảo.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Hội thảo lý luận giữa hai Đảng được tổ chức vào thời điểm mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển ở mỗi nước. Đây là dịp tốt để các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn của hai Đảng trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn phát triển của mỗi nước; làm rõ vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam và cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế -xã hội ở Cuba; thông qua đó khẳng định sự đúng đắn của con đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Cuba.

Trong phát biểu đề dẫn, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: đổi mới là một tất yếu khách quan đối với sự phát triển của Việt Nam, là quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm vượt qua thách thức, nguy cơ và đón kịp thời cơ lớn để phát triển. Kết quả và thành tựu của đổi mới ở Việt Nam trong thời gian vừa qua cho thấy, đổi mới là sự nghiệp sáng tạo của toàn dân, do đó phải phát huy được vai trò, sức mạnh của toàn dân, phải dựa vào dân, đem lại lợi ích thiết thực cho dân để tạo động lực phát triển, lôi cuốn thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, cũng như củng cố, bảo vệ chế độ chính trị. Đổi mới phải dựa trên tiền đề ổn định tích cực, nhất là ổn định chính trị. Giải quyết tốt mối quan hệ đổi mới - ổn định - phát triển là điểm mấu chốt, tổng quát để giải quyết các mối quan hệ khác trong tiến trình đổi mới; kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc XHCN, tiến hành đổi mới đồng bộ, Đảng đi tiên phong, tự đổi mới chính mình để thúc đẩy đổi mới xã hội; chủ động mở cửa, hội nhập, kết hợp phát huy nội lực với khai thác ngoại lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chú trọng xây dựng Đảng, phát triển dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền là rường cột của hệ thống chính trị, đảm bảo cho chính trị đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong báo cáo đề dẫn, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba tham dự Hội thảo Jose Ramon Balayguer nêu rõ, mục tiêu lớn nhất của Đảng Cộng sản Cuba trong thời gian tới là duy trì khối thống nhất toàn dân, tăng cường đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần cách mạng, củng cố tình đoàn kết, công bằng xã hội, sự tin cậy lẫn nhau, kỷ luật, sự chân thành, khiêm tốn, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình và an ninh quốc gia; đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân, chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức, chủ nghĩa hoài nghi, sự thiếu niềm tin vào CNXH, chủ nghĩa bi quan, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa theo đuôi, lá mặt lá trái, sự vô kỷ luật, tham nhũng và tất cả các biểu hiện vô đạo đức, phản xã hội. Để thực hiện thành công đường lối và những mục tiêu đã được thông qua tại Đại hội VI và Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất của Đảng Cộng sản Cuba, điều quan trọng nhất trong đời sống chính trị của Đảng hiện nay là phải thay đổi tư duy, kiên quyết loại bỏ chủ nghĩa giáo điều và các quan điểm lỗi thời. Ngoài ra, Đảng chỉ nên tập trung vào những nhiệm vụ chính trị của mình, theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo và kiểm tra, chứ không phải là quản lý. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực liên tục biến động, còn nhiều khó khăn và thách thức hiện nay, việc hai Đảng Cộng sản Cuba và Việt Nam vẫn kiên trì mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, nhân đạo, dân chủ, tự chủ và độc lập là những giá trị mà chỉ CNXH mới có thể tạo dựng được, có ý nghĩa thời đại hết sức quan trọng. Chính vì lý do đó, việc tiến hành trao đổi kinh nghiệm thông qua hội thảo lý luận lần này sẽ giúp hai Đảng tham khảo lẫn nhau và áp dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở mỗi nước.

Trong hai ngày, 5 - 6.11, các đại biểu sẽ tiếp tục nghe các tham luận; tiến hành trao đổi, thảo luận nhằm làm sâu sắc thêm các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.