Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Việc ban hành kế hoạch nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, VKSNDTC, TANDTC, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan, tổ chức có liên quan, nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả; nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự. VKSNDTC, TANDTC căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành án hình sự để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự, gửi kết quả rà soát về Bộ Công an trong tháng 11.2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí thực hiện kế hoạch do ngân sách Nhà nước bảo đảm, sử dụng trong dự toán chi ngân sách Nhà nước thường xuyên của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Nguyễn Minh