Hơn 50.000 lượt hội viên nông dân được trang bị kiến thức bảo vệ môi trường nông thôn 

Xem với cỡ chữ
Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn cả nước trong thời gian qua đã chủ động tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung về quản lý chất thải rắn.
Nhiều cấp hội nông dân ở địa phương đẩy mạnh phong trào hội viên nông dân tham gia làm sạch môi trường
Nhiều cấp hội nông dân ở địa phương đẩy mạnh phong trào hội viên nông dân tham gia làm sạch môi trường

Cụ thể, các cấp Hội Nông dân đã tổ chức hàng ngàn lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường và quản lý chất thải ở nông thôn, trên đồng ruộng, làng nghề và bờ biển cho hội viên, nông dân ở cơ sở, góp phần sử dụng đúng, an toàn, hiệu quả phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Nông dân, từ năm 2015-2019 đã tổ chức 500 lớp bồi dưỡng, đào tạo kiến thức và kỹ năng truyền thông cho hơn 40.000 lượt cán bộ, hội viên; xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên có kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục trong công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải rắn.

Cùng với đó, Trung ương Hội Nông dân còn hỗ trợ cho các tỉnh, thành Hội chủ động tổ chức 520 lớp cho hơn 50.000 lượt cán bộ, hội viên và mở 106 lớp tập huấn kỹ thuật và kiến thức bảo vệ môi trường tại các xã cho hơn 10.000 lượt hội viên, nông dân.

Bảo Ngân