Hơn 1 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi 

Xem với cỡ chữ
Đó là kết quả hoạt động cho vay tín dụng ưu đãi vừa được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) công bố tại Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết, kết quả thực hiện nhiệm vụ nổi bật của toàn hệ thống 6 tháng đầu năm 2019 là thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị số 40); chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững.


Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến ngày 30.6, tổng nguồn vốn đạt 207.217 tỷ đồng; nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang để NHCSXH thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách đạt 14.128 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch giao tăng năm 2019. Đặc biệt các đơn vị trong toàn hệ thống đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW.

Nguồn vốn đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng tín dụng được củng cố và ngày càng nâng cao. Đến ngày 30.6.2019, tổng dư nợ đạt 198.505 tỷ đồng; trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng Thủ tướng Chính phủ giao đạt 173.855 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch tăng trưởng dư nợ Thủ tướng Chính phủ giao.


Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Đến 30.6.2019, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.488 tỷ đồng, chiếm 0,75%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn là 807 tỷ đồng, chiếm 0,41%/tổng dư nợ.

Ngoài các mặt chủ yếu trên, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cũng đề cập đến một số kết quả tích cực về cải cách thủ tục hành chính; Hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách trong nước và các tổ chức quốc tế; Duy trì vận hành tốt hệ thống công nghệ thông tin...

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tập trung giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành kế hoạch đã được giao năm 2019. Đồng thời, tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng; chấp hành nghiêm túc định mức Quỹ an toàn chi trả, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí vốn. Tham mưu cho các Ban, Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động.

Đặc biệt, để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 40, toàn hệ thống phải tập trung đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực để chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững. Từ Trung ương tới địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền hiểu và quan tâm tới hoạt động của NHCSXH, qua đó góp phần tăng thêm nguồn lực cho người dân để tập trung đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc NHCSXH đối với các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đức Kiên