Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác, nghiên cứu khoa học và công nghệ 

Xem với cỡ chữ
Bộ Khoa học và Công nghệ và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi cho biết, 5 năm qua, hai bên đã có sự phối hợp triển khai nhiều chương trình đạt kết quả như: Đề án giai đoạn 2015 - 2016 “Hợp tác nghiên cứu, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Viện Hồ Chí Minh của Trường Đại học Tổng hợp Xanh - Petecbua, Liên bang Nga”; Đề án khoa học cấp Bộ trọng điểm giai đoạn 2016 - 2017 “Nghiên cứu các luận cứ khoa học để bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở nước ta”; Đề án khoa học cấp Bộ trọng điểm giai đoạn 2017 - 2018 “Những giải pháp đột phá nhằm thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng”; Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin - Cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”; Chương trình khoa học cấp Bộ trọng điểm giai đoạn 2019 - 2020 “Nghiên cứu đề xuất định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật”.

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị

"Các nghiên cứu đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học có giá trị tham khảo cao, phục vụ trực tiếp cho công tác hoạch định chủ trương, chính sách nói chung, chủ trương, chính sách về phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước nói riêng. Đồng thời, đóng góp nhiều cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và của hệ thống chính trị…", Phó Giám đốc Lê Văn Lợi khẳng định.

Trên cơ sở những thành công đã đạt được, hai bên thống nhất, đề xuất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng Đề án “Nghiên cứu, tuyển tập một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh để dịch thuật sang tiếng Anh và một số tiếng nước ngoài để giới thiệu ra thế giới”; Nghiên cứu triển khai các đề án khoa học cấp Bộ trọng điểm: Đề án “Nghiên cứu đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống thực tiễn”; Đề án “Các giải pháp thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”; Tiếp tục thực hiện Đề án khoa học cấp Bộ trọng điểm trong giai đoạn 2020 - 2025 “Nghiên cứu, tổ chức biên soạn bộ sách phổ thông về tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước”….

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đánh giá cao những chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ trong công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học của Học viện thời gian qua, đồng thời khẳng định Bộ sẽ luôn chia sẻ, đồng hành với Học viện về nguồn lực qua việc ưu tiên, cụ thể hóa rõ nét hơn nữa các chương trình, đề tài.

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những kết quả cụ thể qua nội dung hợp tác trong khuôn khổ nguồn lực của hai bên, đặc biệt là sự chia sẻ, đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sự phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ không chỉ dừng lại ở các chương trình, đề tài, mà còn hướng tới phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học trẻ, nâng tầm, nâng cao chất lượng bài giảng của cán bộ trẻ.

Về chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2026, Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu hai bên tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, cập nhật số liệu về khoa học và công nghệ; đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ủng hộ, phối hợp với Học viện trong việc trình xin Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt Giải thưởng Khoa học lý luận chính trị…

Tin và ảnh: CHÍ TUẤN