Hòa Bình: Đầu tư cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Xem với cỡ chữ

Khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn huyện Lương Sơn giai đoạn 2016 - 2020, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: Sau hơn 3 năm thực hiện, Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực hiện lồng ghép trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giúp cho công tác đào tạo nghề nông thôn có chuyển biến tích cực. Đã mở và tổ chức đào tạo nghề nói chung cho 6.968 người. Qua đó, người lao động có nhận thức sâu sắc hơn về nghề nghiệp, từ chỗ học theo phong trào, học để được hỗ trợ, học để biết, đã chuyển sang học nghề để tìm việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp, học nghề để nắm vững khoa học kỹ thuật, các kỹ năng cần thiết ứng dụng vào sản xuất để tạo ra năng suất, thu nhập cao hơn… Tuy nhiên, một số nghề đào tạo còn chưa phù hợp, chưa gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sản xuất và xây dựng NTM; việc đầu tư cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo; đội ngũ giáo viên chưa bảo đảm cơ cấu ngành nghề, thiếu giáo viên dạy tích hợp; việc cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo có năm còn chậm; mức kinh phí đào tạo nghề còn thấp...

VIỆT LONG