HNX ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ký Quyết định số 384/QĐ-SGDHN ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đối tượng áp dụng của Quy chế này gồm các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phát hành TPDN thực hiện việc phát hành TPDN theo hình thức riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam và phát hành TPDN ra thị trường quốc tế.

Triển khai Nghị định 163/2018/NĐ-CP (Nghị định 163) quy định về phát hành TPDN, từ năm 2018, Sở Giao dịch chứng khoán đã bắt tay triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ và Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin TPDN để tiếp nhận nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo quy định. Từ tháng 4.2019, các doanh nghiệp phát hành TPDN riêng lẻ bắt đầu thực hiện công bố thông tin về các đợt phát hành và báo cáo kết quả phát hành trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong thời gian xây dựng Chuyên trang thông tin TPDN.

Chuyên trang thông tin TPDN được xây dựng để công bố thông tin về phát hành TPDN riêng lẻ và phục vụ nhu cầu thông tin cho các nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định 163. Theo đó, Chuyên trang thông tin TPDN tổng hợp thông tin về phát hành TPDN bao gồm những nội dung: công bố thông tin (CBTT) trước đợt phát hành của doanh nghiệp, CBTT định kỳ, CBTT bất thường, CBTT của doanh nghiệp về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu, công bố kết quả phát hành TPDN, qua đó đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi đối tượng nhà đầu tư, cũng như phục vụ công tác thống kê và báo cáo Bộ Tài chính.

Theo Quy chế, nguyên tắc công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin TPDN là doanh nghiệp gửi thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để báo cáo và công bố trên Chuyên trang; doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin công bố.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tiếp nhận hồ sơ công bố thông tin TPDN, trong vòng 3 ngày làm việc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ sai mẫu, không rõ ràng. Trong vòng 5 ngày làm việc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ thực hiện việc công bố thông tin lên Chuyên trang thông tin TPDN. Bên cạnh đó Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm cho Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình hình phát hành TPDN, gồm phát hành tại thị trường trong nước và phát hành ra thị trường quốc tế.

Nghị định 163 quy định về việc công bố thông tin đối với phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước như sau: trước ngày phát hành dự kiến tối thiểu 10 ngày làm việc, doanh nghiệp phát hành TPDN phải công bố thông tin về đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung CBTT cho HNX. Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phát hành gửi nội dung thông tin về kết quả của đợt phát hành cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi CBTT đến HNX.

Đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp phát hành TPDN thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành và kết quả đợt phát hành, thời hạn quy định ở đây là 10 ngày làm việc trước đợt phát hành và 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành, doanh nghiệp gửi thông tin công bố theo hình thức hồ sơ giấy/hồ sơ điện tử đến HNX để HNX công bố trên Chuyên trang thông tin TPDN.

 

Minh Hương