HĐND TP Hà Nội tổ chức Kỳ họp bất thường 

Xem với cỡ chữ
HĐND thành phố dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp bất thường (Kỳ họp thứ 10) HĐND TP Hà Nội Khóa XV vào ngày 25.10. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND thành phố; phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 3). Đồng thời, HĐND thành phố sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.