Hậu Giang: Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi 

Xem với cỡ chữ

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn. Theo đó, về chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: Hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha; hỗ trợ 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha. Về điều kiện để nhận được hỗ trợ, đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3ha trở lên, việc hỗ trợ cho cá nhân phải được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở; đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô tưới phải đạt từ 2ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất; hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng là cây trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LAN