Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm tiền gửi

Hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi hiện nay là bao nhiêu? 

Xem với cỡ chữ

- Xin hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì hạn mức trả tiền bảo hiểm với các khoản tiền gửi khác nhau của một khách hàng tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, hoặc nhiều chi nhánh của cùng một tổ chức tại Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?

Hoa Thanh Huyền (Thanh Chương, Nghệ An)

- Khoản 1 Điều 24 Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định: “Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.”

Khoản 1 Điều 25 Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định: “Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm quy định tại Điều 24 của Luật này”.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Bảo hiểm tiền gửi, Thủ tướng Chính phủ quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Theo Quyết định 21/2017/QĐ-TTg ngày 15.6.2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm, từ ngày 5.8.2017, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75.000.000 (Bảy mươi lăm triệu đồng).

Như vậy, khi một khách hàng gửi nhiều khoản tiền khác nhau (không phân biệt gửi trực tuyến hay gửi trực tiếp) tại cùng một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì tất cả các khoản tiền gửi này chỉ có hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng (bao gồm cả gốc và lãi).

BHTGVN