Hải quan công bố thông tin về thống kê hàng tái xuất 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20.4.2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14.1.2019 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính, Tổng cục Hải quan thực hiện báo cáo và phổ biến số liệu thống kê hàng hóa tái xuất khẩu, bắt đầu từ năm 2019.

Theo quy định tại Nghị định 60/2018/NĐ-CP, hàng hóa tái xuất khẩu là hàng hóa có xuất xứ nước ngoài mà trước đó đã được nhập khẩu và được thống kê là hàng nhập khẩu, sau đó lại xuất khẩu nguyên trạng hoặc chỉ chế biến giản đơn, bảo quản, đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ bản của hàng hóa. Việc xác định xuất xứ của hàng xuất khẩu được căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25.3.2015 của Bộ Tài chính, Phụ lục II – Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Giao diện mục Thống kê trên Cổng thông tin điện tử www.customs.gov.vn.

Theo đó, nước, vùng lãnh thổ xuất xứ được hướng dẫn khai báo trên phần mô tả hàng hóa của tờ khai hải quan theo quy tắc mô tả hàng hóa và mã nước xuất xứ. Biểu mẫu thống kê hàng hóa tái xuất khẩu gồm các thông tin nhóm, mặt hàng chính, đơn vị tính lượng, lượng (đối với các nhóm, mặt hàng có thống kê lượng) và trị giá thống kê USD. Biểu mẫu này được báo cáo số liệu theo từng quý và số liệu lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo.

Hiện, Tổng cục Hải quan đang định kỳ công bố nhiều thông tin thống kê liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như xuất khẩu, nhập khẩu hàng tháng; xuất khẩu hàng hóa sang một số nước, vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu theo tháng; nhập khẩu hàng hóa sang một số nước, vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu theo tháng; xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo tháng; nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo tháng; xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh, thành phố theo tháng…

Việc thực hiện thống kê hàng hóa tái xuất khẩu là nỗ lực của Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện ngày càng đầy đủ hơn các khuyến nghị của Cơ quan Thống kê Liên hiệp quốc cũng như đáp ứng các nhu cầu cao hơn về số liệu của người sử dụng.

Vân Phi