Hải Phòng: Tăng cường phối hợp bảo vệ môi trường trong khu kinh tế, khu công nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND quy định về Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế (KKT) Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố Hải Phòng… Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20.5.2019.

Phối cảnh 3D Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Quy chế này quy định trách nhiệm của Ban Quản lý KKT Hải Phòng là cơ quan đầu mối phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, UBND các quận, huyện có KCN, khu kinh tế thực hiện tốt các hoạt động quản lý về bảo vệ môi trường đối với KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Ban Quản lý KKT Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong KCN; tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án; công khai thông tin về bảo vệ môi trường trong các KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải; chủ trì xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, các KCN trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31.12 hàng năm và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15.1 hàng năm theo quy định;… Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố và UBND các quận, huyện tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các hoạt động phối hợp để quy chế phát huy hiệu quả tối đa.

Các nội dung phối hợp bao gồm: Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trong các KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung trong Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các dự án đầu tư trong các KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải.

Bên cạnh đó, phối hợp giải quyết các tranh chấp về môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi các KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải. Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường xảy ra trong phạm vi các KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải và các khu vực xung quanh có liên quan. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án đối với các dự án đầu tư vào các KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải. Tham mưu cho UBND thành phố đối với việc cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. Quản lý thất thải và phế liệu. Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; cung cấp, trao đổi tài liệu trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về môi trường trong KCN, KKT. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Về phương thức phối hợp, tùy theo tính chất, nội dung công việc, cơ quan chủ trì quyết định áp dụng một trong các phương thức phối hợp như gửi văn bản hoặc gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan phối hợp tham gia ý kiến; Tổ chức họp, lập biên bản làm việc để làm cơ sở xác định nội dung công việc, trách nhiệm các bên phải thực hiện theo thẩm quyền; thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành gồm thành viên của các sở, ban, ngành liên quan để triển khai nội dung công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt…

Việc phối hợp quản lý nhà nước về môi trường dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, các quy định hiện hành nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả của các cơ quan, đơn vị phối hợp; tính khách quan trong quá trình phối hợp; sự phối hợp thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải.

Tin và ảnh: Bùi Linh