Hà Tĩnh: Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ 

Xem với cỡ chữ

Làm việc với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Vũ Quang về hoạt động 8 tháng năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận: 8 tháng năm 2019, Trung tâm đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 6 chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân… Tuy nhiên, quá trình sáp nhập và thực hiện Quyết định số 308 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” cũng còn gặp một số tồn tại, khó khăn như: Ngân sách hoạt động ít, một số cơ sở vật chất, hệ thống máy móc bị xuống cấp…

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Vũ Quang nâng cao chất lượng hoạt động; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng và thực hiện tốt các chính sách văn hóa. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện tốt hơn Quyết định 308 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm bố trí kinh phí nhằm đáp ứng đủ cho hoạt động của Trung tâm.

TRUNG NGUYÊN