Hà Nội: Không để xảy ra tụ tập đông người, phức tạp trong sinh viên 

Xem với cỡ chữ
Ngày 11.10, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 05- CTr/TU của Thành ủy về tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo, việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Chương trình số 05 của Thành ủy được chú trọng. Đa số công chức, viên chức và học sinh, sinh viên đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác với các âm mưu phá hoại, xuyên tạc, gây mất ổn định chính trị trong cơ quan; kiên quyết xử lý những vụ việc tiêu cực, vi phạm nội quy, quy chế, vi phạm pháp luật… Tuy nhiên, việc quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác QP - AN đến các đối tượng khác nhau chưa thường xuyên; nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng văn bản về QP - AN trong tình hình mới còn hạn chế… Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội làm rõ nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý đảng viên, học sinh, sinh viên; công tác lãnh đạo về tư tưởng đối với giáo viên, sinh viên và học sinh của nhà trường; việc rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị của cán bộ, giảng viên nhà trường; việc kiểm tra giám sát, xử lý đối với đối tượng suy thoái về tư tưởng chính trị; việc đối thoại với sinh viên, giải quyết bức xúc ngay từ cơ sở không để phát sinh bất ổn về an ninh…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đối với các tổ chức chính trị về Chương trình 05 của Thành ủy. Trong đó, coi trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt an ninh chính trị tại nhà trường; chú trọng công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, dự báo được tình hình để có biện pháp kịp thời. Cần thiết phải tăng cường đối thoại với sinh viên, kịp thời ngăn ngừa biểu tình, không để xảy ra tụ tập đông người, phức tạp trong sinh viên; tăng cường bồi dưỡng, giáo dục QP - AN, phối hợp chặt với địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Tin và ảnh: KHÁNH DUY