Hà Nam: Tập trung giải quyết những nội dung cử tri bức xúc 

Xem với cỡ chữ
Theo đánh giá tại phiên họp thường kỳ mới đây của Thường trực HĐND tỉnh: Tháng 5, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri… phát hiện những tồn tại, hạn chế, nhất là những bức xúc, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan xem xét giải quyết; gửi Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc, giám sát việc giải quyết. Tuy nhiên, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri có việc chưa quyết liệt, kết quả giải quyết còn chậm, như: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy… Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhất là những nội dung bức xúc, những nội dung sở, ngành, địa phương vướng mắc trong giải quyết cần có sự chỉ đạo, phối hợp; những nội dung có điều kiện giải quyết.