H. Hà Quảng, Cao Bằng: Xử lý triệt để các đơn vị gây ô nhiễm môi trường 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND huyện đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường và thu gom xử lý rác thải trên địa bàn. Theo ghi nhận, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được quan tâm thực hiện. Xử lý kịp thời các sự cố gây bức xúc về môi trường… Tuy nhiên, ý thức của người dân chưa cao; địa bàn dân cư rải rác không tập trung, địa hình dốc khó khăn trong công tác thu gom, vận chuyển; kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ hiện nay… Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường nhằm tạo chuyển biến về nhận thức cho người dân; chấm dứt ngay tình trạng để rác thải và nước thải chưa qua xử lý xuống sông, ngòi, ao, hồ, các nguồn nước tự nhiên; bố trí các khu xử lý rác thải tại các xã cho hợp lý; kiểm tra, xử lý triệt để các đơn vị gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất kinh doanh…

NÔNG LAN