H. Quốc Oai, Hà Nội: Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức 

Xem với cỡ chữ
Kết quả giám sát tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại Phòng Nội vụ của Thường trực HĐND huyện cho thấy: Những năm qua, Phòng Nội vụ huyện đã làm tốt chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc tham mưu giúp UBND huyện tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng; bố trí lãnh đạo các phòng, ban; tinh giản biên chế… được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định… Đoàn đề nghị đơn vị tham mưu đề xuất UBND huyện điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ được giao đối với một số phòng ban; tham mưu giải pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị.
HÀ ANH