Giao lưu trực tuyến "Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay" 

Xem với cỡ chữ
Tại Giao lưu trực tuyến “Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sáng 3.7, các đại biểu nhất trí cho rằng, quan điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ trong tình hình hiện nay là rất tốt, phát huy dân chủ trong Đảng.

Các đại biểu đã tập trung phân tích, trao đổi 5 nhóm nội dung: Công tác tuyên truyền, cổ động, nắm tình hình tư tưởng dư luận trước, trong, sau đại hội. Vai trò cũng như yêu cầu đặt ra đối với nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền để bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động và sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội, đặc biệt là chất lượng báo cáo chính trị cũng như công tác chuẩn bị chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của cấp ủy. Công tác chuẩn bị nhân sự và thực hiện các bước quy trình nhân sự, trong đó chú trọng đến việc xây dựng phương hướng nhân sự, đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Những tình huống phát sinh tại đại hội và những biện pháp xử lý góp phần vào thành công của đại hội. Những kinh nghiệm rút ra từ các đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở, trong đó, chú ý đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội...

Nêu quan điểm về việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết: Chủ trương này giúp các đồng chí bí thư, người đứng đầu cấp ủy khẳng định được uy tín của mình trước đại hội; là cơ sở để cấp trên đánh giá cán bộ và khuyến khích tính chủ động cao của các đồng chí được bầu.

Điểm mới của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở lần này, theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội là, đại biểu, cán bộ, đảng viên nhìn vào kết quả công việc để đánh giá, đây là nội dung rất quan trọng bởi kết quả chính là thể hiện qua những công việc cụ thể của cả nhiệm kỳ. Hà Nội đã tổ chức thành công 1 đại hội đảng bộ quận và 1 đại hội đảng bộ huyện cùng một số đảng bộ trực thuộc với hình thức bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Theo dự kiến của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, gần 50% đảng bộ trực thuộc của Thành ủy Hà Nội sẽ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Hà Nội khuyến khích các đảng bộ trực thuộc thực hiện chủ trương này. 

Liên quan đến công tác tuyên truyền về đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được của Đảng, Nhà nước và dân tộc, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...

Q. Hoa