Giảm 10% phí thẩm định cấp phép lưu hành, điều kiện hành nghề, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 

Xem với cỡ chữ
Đây là quy định mới trong Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 12.8.2020.

 

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo luật doanh nghiệp

Từ ngày 12.8 đến ngày 31.12.2020, các loại phí thẩm định như: Cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề, kinh doanh... thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với hiện hành

Theo đó, kể từ ngày 12.8.2020 đến hết ngày 31.12.2020, các loại phí thẩm định như: Cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề, kinh doanh... thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với hiện hành. Kể từ ngày 1.1.2021, việc nộp các loại phí trên sẽ tiếp tục được áp dụng theo quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư 279/2016/TT-BTC.

Ngoài ra, Thông tư số 75/2020/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 trong  Thông tư số 279/2016/TT-BTC như sau: Trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23.8.2016 của Chính phủ thì được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23.8.2016 của Chính phủ. Nộp 30% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1.10.2020.

Thông tư này ban hành nhằm thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

Song Hà