Bạn đọc viết

Gia tăng văn bản vi phạm 

Xem với cỡ chữ
Trong năm 2017, các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra 23.795 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); phát hiện 1.005 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, tăng 34,4% so với năm 2016. Số văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền trên tổng số VBQPPL đã được kiểm tra chiếm 4,2%, tăng 2,2% so với năm 2016. Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn phát hiện 3.060 VBQPPL có sai sót về căn cứ, thể thức, kỹ thuật trình bày. Trong số đó, các cơ quan kiểm tra văn bản đã xử lý 734/1.005 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, đạt 73%, tăng 12,5% so với năm 2016.

Riêng Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 4.462 văn bản, tăng 32% so với số văn bản được kiểm tra năm 2016. Kết quả kiểm tra đã phát hiện và kết luận 156 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền (26 văn bản cấp bộ và 130 văn bản của HĐND và UBND cấp tỉnh), tăng 20,5% so với năm 2016. Trong đó, số văn bản sai chia theo lĩnh vực là: 85 văn bản trái  pháp luật trong lĩnh vực kinh tế (gồm 10 văn bản của bộ, 74 văn bản của địa phương), chiếm 54%; 28 văn bản trái pháp luật trong lĩnh vực khoa giáo - văn xã (gồm 10 văn bản của bộ, 18 văn bản của địa phương), chiếm 18%; 43 văn bản trong lĩnh vực nội chính (gồm 6 văn bản của bộ, 37 văn bản của địa phương), chiếm 28%. Ngoài ra còn phát hiện 1.032 văn bản sai sót về căn cứ, thể thức, kỹ thuật trình bày. Đối với 156 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền của các bộ, HĐND và UBND cấp tỉnh do Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp phát hiện và kết luận năm 2017, đến nay 73/156 văn bản đã được xử lý. Trong số 83 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền chưa xử lý có 20/83 văn bản đang trong thời hạn xử lý, chiếm 24%; 22/83 văn bản đã quá hạn xử lý, chiếm 14%; số văn bản còn lại thông tin đã có hướng xử lý và đang trong quá trình xử lý theo quy định.

So với cùng kỳ năm 2016, tỷ lệ số văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã quá hạn nhưng chưa xử lý giảm 74,8%. Tuy nhiên, con số thống kê đã cảnh báo tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật vẫn còn nhiều, thậm chí có chiều hướng gia tăng. Hiện nay, liên quan đến công tác kiểm tra văn bản, ngoài Bộ Tư pháp, các cơ quan kiểm tra văn bản trong cả nước nhìn chung chưa quản lý được chính xác, đầy đủ, kịp thời “đầu vào” các văn bản thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, còn có VBQPPL của các bộ, ngành, địa phương đã được áp dụng nhưng chưa được kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp sau khi ban hành. Chính vì thế không ít văn bản chỉ bị phát hiện có sai sót bởi các cơ quan thông tấn, báo chí, dư luận xã hội.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật, Bộ Tư pháp đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý VBQPPL để bảo đảm chất lượng của VBQPPL, nhất là về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và khả thi. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất quy định chế độ phụ cấp nghề cho công chức làm công tác kiểm tra văn bản, đề xuất hướng dẫn cụ thể về xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật; cho phép báo cáo về kết quả kiểm tra, tình hình xử lý văn bản trái pháp luật tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

Phạm Hải

Video New - Bạn đọc viết

Thời tiết - Bạn đọc viết

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
35°С
TP. Hồ Chí Minh
28°С
TP. Hạ Long
33°С
Nha Trang
35°С
Vũng Tàu
29,8°С