Đồng hành với doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới công nghệ 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nỗ lực xây dựng, trình Quốc hội và Chính phủ ban hành nhiều văn bản pháp luật cũng như các chương trình hành động nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực, tăng cường các hoạt động khoa học và công nghệ để tạo nền tảng vững chắc nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh và tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tập trung hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển thông qua các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trong đó có các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động; thúc đẩy năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, triển khai các dự án đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ cũng khuyến khích nhập khẩu công nghệ tiên tiến, giải mã, làm chủ và bản địa hóa công nghệ nhập; liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong đổi mới công nghệ; hoàn thiện các cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai để khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu nâng cao khả năng hấp thụ, phát triển, đổi mới công nghệ…

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Bộ cũng tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình chợ công nghệ và thiết bị, các sàn giao dịch điện tử, các trung tâm giao dịch công nghệ. Đồng thời, xây dựng và triển khai một số chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, nhất là các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Bên cạnh đó, Bộ cũng hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp trong nước nhập khẩu và làm chủ công nghệ cao, tiên tiến của thế giới thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia…

Nhật Anh