Tạo lập văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp chưa chú trọng 

Xem với cỡ chữ
Tại tọa đàm “Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam” ngày 6.8, có ý kiến cho rằng, văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình, là “hồn cốt” của mỗi doanh nghiệp, góp phần đẩy lùi tiêu cực trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vì sức ép cơm áo gạo tiền, lợi ích trước mắt mà ít chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Văn hóa là phần hồn của doanh nghiệp

Theo Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn, văn hóa là mục tiêu cũng là động lực để doanh nghiệp phát triển. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân gắn với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc sẽ tạo cho doanh nghiệp nền tảng để phát triển bền vững, góp phần đẩy lùi tiêu cực trong sản xuất kinh doanh.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội Mạc Quốc Anh cho rằng, văn hóa doanh nghiệp là phần hồn của doanh nghiệp và sẽ quyết định sự thành bại về lâu dài của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp thiếu vốn có thể đi vay, thiếu chiến lược có thể mời tư vấn, thiếu nhân sự thì tuyển dụng, đào tạo… nhưng văn hóa thì phải xây dựng. Việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp phù hợp sẽ giúp định hướng, đồng bộ hành vi của tất cả nhân viên, hướng mọi thành viên tới mục tiêu chung của tổ chức, nâng cao năng suất làm việc, gắn kết và tạo động lực cho nhân viên, là nam châm thu hút nhân tài.

Sau ba năm thực hiện Cuộc vận động phát triển văn hóa doanh nghiệp, đã có nhiều mô hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp được nhân rộng tại nhiều tỉnh, thành. Tuy nhiên, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện nay chưa tương xứng với tầm quan trọng và vai trò của nó khi mà nhiều doanh nghiệp chưa biết đến, hoặc chưa thực sự tham gia vào Cuộc vận động. Có nhiều doanh nghiệp xây dựng văn hóa không theo chuẩn, mang tính phiến diện, đối phó hoặc nặng về hình thức nên ít tác dụng và hiệu quả thấp. Phát triển văn hóa doanh nghiệp hiện nay thuận lợi thì ít, khó khăn thì nhiều. Nhiều doanh nghiệp vì sức ép cơm áo gạo tiền, vì cái lợi trước mắt mà ít chú trọng đến xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp như một sức mạnh nội sinh, mang yếu tố nền tảng.


Toàn cảnh tọa đàm

Khó khăn nằm ở nhận thức

Tại tọa đàm, các ý kiến cho rằng, khó khăn cơ bản nhất trong phát triển văn hóa doanh nghiệp hiện nay là vấn đề nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp chưa đầy đủ, chưa đúng tầm. Trong hệ thống doanh nghiệp, trừ một số doanh nghiệp lớn, thương hiệu uy tín đã xây dựng được văn hóa doanh nghiệp đúng tầm thì nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng đến việc này. Nhiều doanh nghiệp tự nhận là đã có văn hóa doanh nghiệp, văn hóa đó do lãnh đạo của doanh nghiệp hình thành, tuy nhiên thực chất họ chưa hiểu rõ bản chất văn hóa doanh nghiệp là gì. Có doanh nghiệp còn khẳng định văn hóa của họ là văn hóa tuân thủ, nhưng trong phát triển thương hiệu của doanh nghiệp thì yếu tố then chốt luôn là sự sáng tạo. Nhiều trường hợp, tuân thủ cấp trên lại triệt tiêu khả năng sáng tạo và vô hình trung văn hóa của doanh nghiệp đó không đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh doanh, thậm chí chính là rào cản lớn cho sự sáng tạo, yếu tố cần thiết để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Về giải pháp, các ý kiến chỉ ra rằng phải nâng cao được nhận thức của doanh nghiệp về văn hóa doanh nghiệp, trước hết và quan trọng nhất là từ người sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp đó. Từ đó truyền đạt, lan tỏa xuống bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý và xuống tận các công nhân viên và đơn vị cơ sở. Ngoài ra, văn hóa doanh nghiệp sẽ được thúc đẩy bởi văn hóa quản lý nhà nước. Thực tế, nếu văn hóa quản lý lành mạnh thì văn hóa doanh nghiệp cũng lành mạnh và ngày một tốt hơn. Do đó, có 4 giải pháp rất quan trọng đó là, Việt Nam cần xây dựng chuẩn quốc gia mới hội tụ những điều tốt đẹp của văn hóa truyền thống; xây dựng cơ chế bảo vệ lợi ích quốc gia và người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp định hướng phát triển theo; đổi mới và thay đổi văn hóa quản lý, đặc biệt là văn hóa cán bộ; cuối cùng là phải tôn vinh doanh nghiệp có văn hóa.

Thêm vào đó, khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần chú ý đến sự phù hợp của nó với yếu tố con người và yếu tố môi trường trong và ngoài doanh nghiệp. Để có sự phát triển bền vững, doanh nghiệp cần đề ra một mô hình văn hóa chú trọng đến sự phát triển toàn diện của người lao động, xây dựng cho được môi trường làm việc mà ở đó mọi cá nhân đều phát huy hết khả năng của mình. Đồng thời, văn hóa doanh nghiệp phải phù hợp với những điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, dựa trên điểm mạnh của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp cũng phải phù hợp với môi trường kinh doanh, văn hóa dân tộc.