ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 20:15 | 27/05/2020 (GMT+7)
.

Tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính

08:27 | 21/08/2019
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để biết rõ hơn về những kết quả này và mục tiêu, giải pháp thực hiện CCHC năm 2019, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông NGUYỄN QUANG HƯNG - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên.

- Xin ông chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác CCHC trong thời gian qua của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là trong việc giảm thiểu thời gian, chi phí và công sức của người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính?


Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Nguyễn Quang Hưng

- CCHC trong đó khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm mục tiêu bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC góp phần quan trọng trong xây dựng lòng tin của người dân với hệ thống chính trị cũng như sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Với nhận thức này, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở ngành, đơn vị của tỉnh rất chú trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác kiểm soát quy định TTHC được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch. Việc công bố, công khai TTHC được thực hiện có hiệu quả đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. 100% TTHC các cấp tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được triển khai tại tất cả các cơ quan hành chính thuộc tỉnh. 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện và đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và hoạt động bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Việc nhập, tích hợp dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện đầy đủ bảo đảm theo đúng quy định, 100% TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã từ đầu năm đến nay đã được cập nhật, tích hợp và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tạo đường link với Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ dienbien.gov.vn. Thông tin về TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, thường xuyên và rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC và đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp nâng cao niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC thực hiện niêm yết công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC. Các phản ánh, khiếu nại được nghiên cứu, đánh giá, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý và đều được xử lý bảo đảm đúng quy định. Ngoài ra, các yêu cầu tư vấn pháp luật, giải thích các quy định TTHC và đề nghị hỗ trợ về tài liệu được Văn phòng UBND tỉnh tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Nhìn chung, thời gian qua, việc thực hiện CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt công tác cải cách TTHC là một trong 6 nhiệm vụ trong tâm của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo với rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra. UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Trung ương.

- Xin ông cho biết, tỉnh cần tập trung thực hiện những giải pháp gì để hoàn thành các mục tiêu CCHC đã đề ra?

- Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2017, 2018 thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong công tác CCHC, nhất là sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và cấp ủy, chính quyền các cấp; tập trung cao hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, cải thiện môi trường kinh doanh.

Những điểm trọng tâm đã thực hiện đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính bảo đảm các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về công tác CCHC được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Triển khai thực hiện CCHC đồng bộ trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ... Chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC theo phân công và chức năng nhiệm vụ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác CCHC.


Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Ảnh: Minh Thùy

- Tỉnh sẽ có những hành động như thế nào trong thời gian tới, thưa ông?

- Tỉnh đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC từ đó xây dựng các chương trình hành động cụ thể: Thường xuyên rà soát đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước; các TTHC phải được thực hiện thống nhất chung theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và phải được niêm yết, công khai minh bạch, rõ ràng và chính xác. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo các quy định hiện hành…

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, thường xuyên cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử, đặc biệt là TTHC để thuận lợi cho cán bộ, công chức và nhân dân tra cứu thông tin. Tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện công tác CCHC về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Bổ sung vào tiêu chuẩn thi đua của các ngành các cấp về kết quả triển khai, thực hiện các nội dung về CCHC theo Chỉ số CCHC được đánh giá hàng năm của tỉnh.

- Xin ông cho biết việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC?

Do đặc thù của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trong đó đặc biệt là nguồn lực đầu tư còn hạn chế, kết cấu hạ tầng về công nghệ thông tin còn nhiều khó khăn, kinh phí đầu tư cho các nội dung công tác CCHC còn hạn hẹp; trình độ dân trí chưa đồng đều; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp có tiến bộ hơn, nhưng cũng còn hiện tượng một số ít cán bộ, công chức, viên chức né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ, trong giải quyết công việc đang là những lực cản gây trở ngại cho việc thực hiện Chương trình CCHC của tỉnh. Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, tỉnh đã đề ra các giải pháp như sau:

Một là, bố trí bảo đảm đủ nguồn lực cho công tác CCHC;

Hai là, nâng cao nhận thức của CB, CC, VC nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương về CCHC;lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là một trong các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức, đa dạng hóa công tác tuyên truyền; thực hiện tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng trong toàn tỉnh; đổi mới phương pháp phù hợp với từng đối tượng, địa bàn;

Bốn là, xử lý nghiêm, kịp thời và có hiệu quả đối với các vấn đề được người dân, tổ chức kiến nghị và các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra;

- Xin cảm ơn ông!

Thu Hoài ghi
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang