PHÁP LUẬT
Cập nhật 17:50 | 29/02/2020 (GMT+7)
.

Thống nhất một cơ chế

10:12 | 13/02/2020
Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí. Theo đó, sẽ thống nhất một cơ chế tài chính giữa các cơ quan nhà nước có các khoản thu từ phí, lệ phí.

Chênh lệch giữa các vị trí công việc tương đương

Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bảo đảm. Riêng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước (Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

Điều 4, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định, phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ. Các cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động bao gồm: Cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Cơ quan công an, quốc phòng được giao cung cấp dịch vụ, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Theo quy định nêu trên, các cơ quan nhà nước thu phí đều thuộc diện khoán chi và được để lại 1 phần hoặc toàn bộ tiền phí thu được như  Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Viễn thông; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông); Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); Cục Bảo vệ thực vật; Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)....


Nguồn: ITN

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc để lại tiền phí thu được cho cơ quan nhà nước thu phí đã góp phần quan trọng thu hút và giữ được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn; đồng thời, có nguồn lực để trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn 2 năm áp dụng đã phát sinh bất cập như, một số cơ quan có nguồn thu lớn đã xin Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng cơ chế tài chính đặc thù, trong đó, có sử dụng nguồn tiền phí để lại; một số cơ quan nhà nước như Cục Tần số, Cục Viễn Thông, Cục Phát thanh truyền hình (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho áp dụng cơ chế tài chính đặc thù như đơn vị sự nghiệp.

Điều đáng nói, cơ chế tài chính gắn với đặc thù đơn vị tạo ra sự chênh lệch thu nhập giữa các vị trí công việc tương đương giữa các đơn vị trong cùng một bộ, ngành (giữa đơn vị được hưởng cơ chế và đơn vị không được hưởng cơ chế); giữa các cơ quan, đơn vị cùng thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước. Thực tế cho thấy, nhiều vị trí công việc quan trọng trong các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là những đơn vị (Vụ, Cục) làm công tác hoạch định chính sách nhưng không có nguồn thu, không được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù đơn vị nên không có thu nhập tăng thêm. Trong khi đó cán bộ trong các cơ quan được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù đơn vị lại được hưởng thu nhập, tiền lương cao hơn, mặc dù tính chất công việc có thể không phức tạp và quan trọng bằng vị trí công việc tại đơn vị hoạch định chính sách. Ngay trong cùng đơn vị, việc cho phép hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm áp dụng chung cho toàn bộ cán bộ, công chức mang tính cào bằng, bình quân chủ nghĩa, làm giảm tác động khuyến khích người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Sau năm 2020 sẽ thống nhất

Liên quan đến vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 555/TB-VPCP ngày 30.11.2017 của Văn phòng Chính phủ về rà soát các đơn vị quản lý hành chính áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù của đơn vị, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6239/BTC-HCSN ngày 28.5.2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cho phép các cơ quan được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù đến hết năm 2020 để tạo điều kiện cho các cơ quan này có thêm thời gian hoàn thiện quy định về chế độ công chức, công vụ và biên chế; sau năm 2020 sẽ áp dụng thống nhất cơ chế tài chính đối với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 01.11.2019 của Chính phủ về Báo cáo về cơ chế tài chính gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, Bộ Tài chính đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký văn bản số 591/BC-CP ngày 27.11.2019 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế tài chính gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có thu phí theo Luật Phí và lệ phí thì nộp toàn bộ số phí thu được vào ngân sách nhà nước; được ngân sách nhà nước cân đối, bảo đảm kinh phí hoạt động. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước vừa cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, vừa thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính nhà nước thì cần rà soát để xác định rõ mô hình hoạt động của cơ quan với cơ chế tài chính phù hợp; trong đó bảo đảm nguyên tắc nếu có thu phí theo Luật Phí và lệ phí thì nộp toàn bộ số phí thu được vào ngân sách nhà nước và được ngân sách nhà nước cân đối, bảo đảm kinh phí hoạt động.

Từ năm 2021, áp dụng cơ chế tiền lương mới theo Nghị quyết Trung ương thì các cơ chế tài chính từ nguồn thu phí cần được cải cách đồng bộ.

Như vậy, Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP cần được sửa theo hướng cơ quan nhà nước thu phí thì phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước; ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, theo đề xuất của Bộ Tài chính thì: Đối với phí do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì cần được để lại tiền phí bởi, trong điều kiện chi ngân sách nhà nước cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài còn hạn chế; cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn chưa bảo đảm cơ bản cho công tác đối ngoại. Liên quan đến vấn đề này, hiện nay Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang áp dụng cơ chế tài chính đặc thù, trong đó có sử dụng tiền phí được để lại theo Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19.10.2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. 

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang