PHÁP LUẬT
Cập nhật 07:44 | 21/02/2020 (GMT+7)
.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động

08:23 | 11/07/2019
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân hoạt động một cách hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, bảo đảm sự tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trước hết, đối với Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật đã bổ sung quy định về cung cấp phụ trợ bảo hiểm. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là một bộ phận của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích sinh lợi. Đây là một loại hình kinh doanh bảo hiểm mới, với 5 hoạt động là tư vấn bảo hiểm; đánh giá rủi ro bảo hiểm; tính toán bảo hiểm; giám định tổn thất bảo hiểm; và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Theo Điều 3 của Luật, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cũng được bổ sung vào Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư (sửa đổi).

Để cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm, cá nhân phải có đủ các điều kiện sau: Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có văn bằng từ đại học trở lên và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện: Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp; cá nhân trực tiếp hoạt động phụ trợ bảo hiểm phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp với loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện.

Bên cạnh đó, Luật cũng có quy định về giám sát đối với việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quy định các hành vi vi phạm pháp luật về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quy định về việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới.

Theo Điều 4 về quy định chuyển tiếp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, trong thời hạn một năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực, cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm trước ngày Luật này có hiệu lực (1.11.2019) phải đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Luật này. Trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản này mà không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì cá nhân, tổ chức không được tiếp tục cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cho đến khi đáp ứng đủ kiều kiện.

Các đơn sáng chế, chỉ dẫn địa lý được nộp trước ngày 14.1.2019 được tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12.

Các hợp đồng sử dụng nhãn hiệu đã ký kết giữa các bên nhưng chưa được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp trước ngày 14.1.2019 chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba kể từ ngày 14.1.2019. Các vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý trước 14.1.2019 nhưng chưa giải quyết xong thì áp dụng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12 để giải quyết.

Chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu không sử dụng 5 năm liên tục

Thứ hai, đối với Luật Sở hữu trí tuệ, Luật bổ sung quy định công nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo điều ước quốc tế. Trong đó, xác định việc công bố, xử lý ý kiến của người thứ ba, đánh giá điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý trong đề nghị quốc tế được thực hiện theo các quy định tương ứng của Luật đối với chỉ dẫn địa lý trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Bổ sung quy định về đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp được nộp dưới hình thức văn bản ở dạng giấy cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hoặc dạng điện tử theo hệ thống nộp đơn trực tuyến.

Luật cũng quy định về chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu, nhằm đáp ứng yêu cầu của CPTPP. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ 5 năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực.

Luật cũng bổ sung cách tính giá trị trong việc quyết định bồi thường thiệt hại. Tòa án có quyền yêu cầu bên thua kiện phải thanh toán cho bên thắng kiện. Quy định bồi thường thiệt hại do lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.11.2019. Tuy nhiên, Luật cũng quy định một số trường hợp (tại Khoản 4 Điều 3 - Hiệu lực thi hành) về sở hữu trí tuệ tại Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 14.1.2019. Cụ thể, những trường hợp này, theo đại diện Bộ Công thương, gồm: Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp có ngày nộp đơn từ ngày 14.1.2019; yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý được cấp trên cơ sở đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp có ngày nộp từ 14.1.2019; yêu cầu chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện từ ngày 14.1.2019; và vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được cơ quan có thẩm quyền thụ lý từ ngày 14.1.2019; yêu cầu khác về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện từ ngày 14.1.2019.

Anh Thảo
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang