PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:01 | 17/09/2019 (GMT+7)
.
Công tác Tư pháp tại Hải Phòng

Chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu hội nhập

09:17 | 04/12/2018
Với quyết tâm tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tư pháp ở TP Hải Phòng đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực được giao, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020. Công tác tư pháp có bước chuyển biến tích cực đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ, đóng góp cho sự phát triển KT - XH trên địa bàn thành phố.

Tập trung giải quyết vướng mắc pháp lý

Trong năm qua, ngành tư pháp đã tham gia thực chất vào quá trình điều hành của chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của UBND thành phố. Trong đó, Sở Tư pháp vừa chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ban, ngành có liên quan để tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống theo đúng Hiến pháp, pháp luật thông qua việc tham gia xây dựng và thi hành pháp luật; tham mưu giải quyết những vướng mắc về pháp lý ở nhiều lĩnh vực KT - XH; tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm, các kế hoạch, đề án chuyên đề theo chỉ đạo của các cơ quan trung ương, yêu cầu của HĐND thành phố; tư vấn để UBND thành phố giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đặc biệt tham mưu giúp thành phố phương hướng, biện pháp giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài liên quan tới thu hồi đất, bồi thường, GPMB, đề nghị của các doanh nghiệp về giải quyết các thủ tục đầu tư, chế độ hỗ trợ, thu hút đầu tư; giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng…

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được triển khai kịp thời, hiệu quả. Trong năm, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho HĐND, UBND thành phố ban hành 25 VBQPPL; tổ chức lấy ý kiến và tham gia đóng góp ý kiến bảo đảm chất lượng, kịp thời, đúng thời gian quy định đối với 130 dự thảo văn bản. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL, rà soát được 9 văn bản có nội dung trái pháp luật cần phải xử lý (4 văn bản thuộc chuyên đề nội vụ, 5 văn bản thuộc chuyên đề đất đai, khoáng sản, môi trường). Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, đã góp phần đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Thành phố đặc biệt chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và hòa giải ở cơ sở. Tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật. Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, có hiệu quả. Hiện nay, toàn thành phố có 2.551 tổ hòa giải với 13.830 hòa giải viên. Năm 2018, số vụ hòa giải thành trên 70%, lực lượng hòa giải viên ở cơ sở đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương tiếp tục được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên toàn thành phố. Các yêu cầu về đăng ký sự kiện sinh, tử, kết hôn được thực hiện tốt, đúng quy định. Việc triển khai thực hiện Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố đã đi vào nền nếp và hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký hộ tịch và công tác quản lý nhà nước. Công tác nuôi con nuôi được thành phố hết sức quan tâm, tính đến nay đã giải quyết 54 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được sống trong môi trường gia đình...

Hướng về cơ sở

Trong công tác bổ trợ tư pháp, Sở cũng chú trọng việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng, đáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức, bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng giao dịch dân sự, phục vụ có hiệu quả tiến trình phát triển KT - XH của địa phương. Hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý đã phát huy hiệu quả, đã trợ giúp pháp lý cho 817 trường hợp. Trong đó, 150 vụ tham gia tố tụng, 664 vụ tư vấn và 3 vụ đại diện ngoài tố tụng; tổ chức 34 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn thành phố, góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân...

Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực hoạt động của các cơ quan tư pháp. Năm 2018, Sở Tư pháp đã điều động, bổ nhiệm 1 phó trưởng phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc; bổ nhiệm 2 công chứng viên; điều động công tác đối với 2 chuyên viên phòng chuyên môn. Bố trí, sắp xếp về tổ chức, biên chế đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, đã đề nghị toàn ngành tư pháp cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, bảo đảm mọi hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành gắn với thực tế, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và với phương châm hướng về cơ sở. Đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật và hiệu quả công tác thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Sở cũng nên chú ý thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của thành phố; loại bỏ những thủ tục, quy định đang làm phức tạp, khó khăn, cản trở đối với yêu cầu phát triển KT - XH của Hải Phòng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và triển khai thực hiện tốt các chiến lược, quy hoạch trong lĩnh vực công chứng, luật sư, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản, thừa phát lại, quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài thương mại, bảo đảm sự phát triển bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2.6.2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020.

Bài và ảnh: Bùi Linh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
07:59 19/08/2019
Tạo môi trường thật sự dân chủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì mới có những văn bản luật chất lượng, làm động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước. Đó là vấn đề đặt ra trong sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Quay trở lại đầu trang