PHÁP LUẬT
Cập nhật 21:41 | 28/03/2020 (GMT+7)
.

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

16:44 | 20/04/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 38/TTr-CP ngày 12 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

1. Thành lập thị trấn Phước Cát trên cơ sở toàn bộ 16,97 km2 diện tích tự nhiên và 7.204 người của xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Địa giới hành chính thị trấn Phước Cát: Đông giáp xã Đức Phổ; Tây giáp tỉnh Bình Phước; Nam giáp tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước; Bắc giáp xã Gia Viễn và xã Phước Cát 2.

2. Sau khi thành lập thị trấn Phước Cát: 

  a) Huyện Cát Tiên có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm 09 xã và 02 thị trấn;

  b) Tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 10 huyện và 02 thành phố; 147 đơn vị hành chính cấp xã gồm 116 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH


(đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang