PHÁP LUẬT
Cập nhật 02:29 | 12/12/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Chỉ số minh bạch cần được cải thiện

09:03 | 20/04/2018
Báo cáo Khảo sát quốc tế về minh bạch ngân sách năm 2017 của Hiệp hội Ngân sách Quốc tế (International Budget Partnership - IBP) - chỉ số minh bạch ngân sách (OBI) với các tiêu chí: Tính minh bạch, sự tham gia của người dân, giám sát ngân sách cho thấy chỉ số của Việt Nam ở mức 15/100, thấp hơn chỉ số trung bình thế giới (43/100). Chỉ số của Việt Nam thấp hơn Campuchia (20/100); Zimbabwe (23/100).

Cụ thể, với nội dung công khai ngân sách, Việt Nam được 15/100 điểm, giảm 3 điểm so với năm 2015 (45/100). Xếp hạng OBI Việt Nam thuộc vào nhóm thứ 5 - Nhóm Ít công khai nhất (đạt từ 0 - 20 điểm xếp hạng/100) gồm 27 nước. So với khu vực, Việt Nam chỉ đứng trên Myanmar; trong khi Philippines đạt 67/100, Indonesia đạt 64/100 và được xếp hạng tốt trong chỉ tiêu Đầy đủ. Điều này, cho thấy người dân được cung cấp ít thông tin về ngân sách; việc công bố thông tin, tài liệu ngân sách chưa kịp thời, hoặc công bố chậm hơn các thông lệ tốt của quốc tế. Hơn nữa, các tài liệu được công bố còn chưa đủ thông tin như chuẩn mực. Trong số các tài liệu công bố, Việt Nam còn chưa công bố Dự thảo dự toán ngân sách trình QH và công bố muộn Báo cáo ngân sách dành cho công dân và Báo cáo kiểm toán.

Ở nội dung Sự tham gia của người dân, Việt Nam ghi được 7/100, trong khi mức trung bình toàn cầu là 12 điểm. Điều này cũng có nghĩa, các cơ quan liên quan tạo rất ít cơ hội và chưa có cơ chế để cho người dân tham gia vào các quá trình ngân sách. Trong nội dung về Giám sát, Việt Nam ghi được 72/100 đối với Giám sát ngân sách của cơ quan lập pháp và 72/100 đối với giám sát ngân sách của cơ quan Kiểm toán. Cụ thể, giám sát trong quá trình lập kế hoạch ngân sách là đầy đủ và trong quá trình thực thi ngân sách là hạn chế.

Đáng lưu ý trong 8 tài liệu ngân sách chủ chốt cần được công khai, Việt Nam đã công bố 5 tài liệu. Báo cáo Ngân sách dành cho công dân và Báo cáo kiểm toán công bố chậm hơn thông lệ tốt. Việt Nam cũng còn cần công bố Dự thảo dự toán ngân sách trình QH, xây dựng và công bố báo cáo giữa kỳ và tăng chất lượng, nội dung thông tin của báo cáo thực hiện ngân sách hàng quý. 

Có thể thấy, tình trạng thiếu minh bạch ngân sách sẽ đặt ra thách thức trong việc thực hiện các cam kết quốc tế như cam kết về Mục tiêu Phát triển Bền Vững của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia; đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia trong đầu tư tài chính quốc tế cũng như cuộc sống của người dân. Để cải thiện thứ bậc, Việt Nam không chỉ cần nâng cao chất lượng thông tin ngân sách, mà còn tạo cơ hội cho sự tham gia của công chúng trong việc tiếp cận thông tin về ngân sách. Bởi việc đánh giá của IBP được căn cứ trên 8 loại tài liệu ngân sách chủ chốt và theo các tiêu chí về tính sẵn có (tài liệu được xây dựng và công bố công khai), tính kịp thời (cơ quan chính phủ kịp thời công bố tài liệu và công bố theo thông lệ tốt của quốc tế) chất lượng và tính phức hợp của tài liệu (tài liệu đầy đủ về nội dung, thông tin theo chuẩn mực thông lệ tốt về tài khóa quốc tế). 

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang