PHÁP LUẬT
Cập nhật 18:55 | 21/01/2020 (GMT+7)
.

Tạo điều kiện để thanh niên phát triển

09:01 | 31/12/2017
Đánh giá về việc triển khai Luật Thanh niên, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh khẳng định, Luật Thanh niên năm 2005 là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội để thanh niên phát triển. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Luật chưa phát huy được hết hiệu lực và có nhiều điểm cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn.

Lúng túng khi triển khai

Dự kiến, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ xem xét thông qua đề nghị xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi vào tháng 1.2018, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trước ngày 1.3.2018 và trình QH vào tháng 5.2019.

Luật Thanh niên ra đời là đòi hỏi tất yếu nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến thanh niên, góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên trong dạy nghề, giải quyết việc làm, vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần… đã được các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả nhất định. Đáng ghi nhận, bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên được thành lập thống nhất từ Trung ương tới cơ sở. Nhận thức của thanh niên trong việc chấp hành pháp luật, cũng như xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, việc triển khai Luật Thanh niên chưa thật sự đồng bộ, rộng rãi, còn bó hẹp trong phạm vi đoàn thanh niên. Nhiều cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, đầu tư cho phát triển thanh niên. Việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên của nhiều bộ, ngành, địa phương còn chậm. Hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên chưa được kiện toàn đầy đủ, không ổn định. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thi hành Luật Thanh niên chưa thực sự đạt hiệu quả, chưa có quy định, chế tài bảo đảm thực hiện Luật. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong Luật còn thiếu cụ thể; quy định về trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc bảo đảm thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên chỉ mang tính kêu gọi, khuyến khích…

Đáng chú ý, mặc dù Nhà nước đã ban hành chính sách, pháp luật hỗ trợ học nghề, miễn giảm học phí, tạo việc làm cho người khuyết tật trong đó có đối tượng thanh niên, đã bố trí kinh phí để dạy nghề cho thanh niên khuyết tật. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ thanh niên khuyết tật được học nghề còn thấp so với số người khuyết tật còn khả năng học nghề, việc làm không ổn định, chưa tiếp cận được với các dịch vụ xã hội. Bên cạnh đó, còn gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Theo Bộ Nội vụ, dù Luật Thanh niên năm 2005 được xem là cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho thanh niên phát triển song lại chưa quy định cụ thể bộ, ngành nào làm đầu mối giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên nên khó khăn, lúng túng trong việc hướng dẫn, đôn đốc theo dõi kiểm tra Luật Thanh niên.


Cần thiết sửa Luật Thanh niên năm 2005 để thanh niên có quyền tham gia phản biện, xây dựng chính sách liên quan

Không ai bị bỏ lại phía sau

Nguyên nhân của tình trạng trên, theo ông Vũ Đăng Minh là do nhiều quy định trong Luật còn chung chung, chưa sát với các đối tượng, trong đó có nhiều quy định khó triển khai trong cuộc sống. “Các quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong Luật tương đối nhiều trong khi tiềm lực kinh tế của nhà nước ở mức độ khiêm tốn. Nguồn lực có hạn nên khoảng cách giữa chính sách và thực tế còn khá xa. Do vậy, quyền còn mang tính hình thức, không có tính khả thi” - ông Minh nhấn mạnh.

Tại hội thảo đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên, nhiều đại biểu cũng cho rằng, tồn tại lớn nhất của Luật Thanh niên năm 2005 là phạm vi điều chỉnh quá lớn và trừu tượng, tính khả thi không cao, những nội dung điều chỉnh không cụ thể, quy định chưa rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đối với thanh niên. Do đó, cần phải sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 cho phù hợp với tình hình thực tiễn theo hướng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên cũng như quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên phù hợp với tinh thần Hiến pháp 2013. Luật Thanh niên sửa đổi nên là luật khung, tiếp cận theo đối tượng. Luật phải bao hàm cho nhiều nhóm thanh niên khác nhau, có sự tham gia của các nhóm thanh niên với nguyên tắc không ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời, quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm để thanh niên phát huy vai trò, sức sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, thông qua việc tạo điều kiện để thanh niên tham gia quản lý nhà nước và xã hội, đóng góp ý kiến phản biện, giám sát quá trình xây dựng và thực thi các chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh niên.

Về định hướng sửa đổi Luật Thanh niên, ông Vũ Đăng Minh cho biết, hiện nay Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 theo đó sẽ làm rõ quyền của thanh niên và nghĩa vụ của thanh niên theo các quyền, nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp 2013. Đặc biệt, bổ sung quyền của thanh niên được phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi các chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh niên…

Thái Yến
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang