PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:16 | 16/10/2019 (GMT+7)
.

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

14:45 | 05/04/2017
Ngày 4.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 414/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23.11.2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Ảnh minh họa (Nguồn: mard.gov.vn)

Quyết định nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23.11.2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp với nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả; xác định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 trên phạm vi cả nước.
 
Theo Quyết định, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào quy định tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ: Rà soát, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành quản lý, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành quản lý, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, nhiệm vụ để triển khai Nghị quyết; tiếp tục tổ chức quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự chuyển biến về nhận thức của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, xác định rõ tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo.
 
Đồng thời, phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn từng vùng miền, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là đối với những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình, gắn kết chặt chẽ giữa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu, các dự án hỗ trợ khác trên địa bàn.
 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôm mới, tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức và chất lượng của các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới...
 
Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan Trung ương trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng hiệu quả.
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Theo TTXVN
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
07:59 19/08/2019
Tạo môi trường thật sự dân chủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì mới có những văn bản luật chất lượng, làm động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước. Đó là vấn đề đặt ra trong sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Quay trở lại đầu trang