VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 10:52 | 03/04/2020 (GMT+7)
.

Ít nhất 1,8% ngân sách chi cho văn hóa

09:02 | 25/01/2019
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) về việc khắc phục đầu tư cho văn hóa không tương xứng với phát triển kinh tế. Trong đó nêu rõ, thời gian tới, Chính phủ sẽ kiến nghị Quốc hội quan tâm hơn, bảo đảm mức chi đầu tư cho văn hóa ít nhất đạt 1,8%/tổng chi ngân sách nhà nước (bao gồm cả Trung ương và địa phương).

Chi cho văn hóa chưa bền vững, đồng đều

Tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XIV, ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) đã chất vấn Thủ tướng về việc “đã và sẽ có chương trình, quyết sách gì để khắc phục tình trạng lâu nay đầu tư cho văn hóa không tương xứng với phát triển kinh tế? Giải pháp đột phá xây dựng con người trong tình hình hiện nay?”. Trả lời nội dung này, Thủ tướng khẳng định: Phát triển văn hóa là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Văn hóa soi đường quốc dân đi”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã nhấn mạnh: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”…

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình, quyết sách, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa. Cụ thể, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều quyết sách, biện pháp cụ thể thúc đẩy tăng chi ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa, cả đầu tư phát triển và hoạt động sự nghiệp. Về chi đầu tư phát triển, trong bối cảnh khó khăn chung của ngân sách nhà nước, các bộ, ngành, địa phương phải cân đối nguồn lực, bảo đảm một phần tỷ lệ vốn đầu tư nhất định cho phát triển văn hóa. Tuy vậy, Thủ tướng cũng khẳng định: “Trong thời gian tới, khi được Quốc hội cho phép sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, Chính phủ sẽ tổng hợp, bổ sung đầu tư một số công trình văn hóa trọng điểm tại các bộ, ngành và địa phương, báo cáo Quốc hội xem xét”.

Về chi phát triển sự nghiệp văn hóa, theo xu thế chung, mức chi hàng năm cho sự nghiệp văn hóa luôn được điều chỉnh năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm đáp ứng cơ bản đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa và chất lượng đầu tư cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Dự kiến những năm tới, ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chương trình phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế; triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; thúc đẩy phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới.

Theo số liệu báo cáo, hiện nay tỷ lệ chi cho văn hóa chỉ đạt 1,71% và vẫn chưa mang tính bền vững, đồng đều giữa các địa phương. Vì vậy, Thủ tướng cho biết, “thời gian tới, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cần quan tâm hơn nữa, bảo đảm mức chi đầu tư cho văn hóa ít nhất đạt 1,8%/tổng chi ngân sách nhà nước (bao gồm cả Trung ương và địa phương), theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để bảo đảm đầu tư, phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế”.

Chấn chỉnh đạo đức xã hội, củng cố niềm tin

“Tôi cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã trả lời cụ thể các nội dung câu hỏi của tôi. Tôi hài lòng với phần trả lời này, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân nói chung và cử tri ngành văn hóa - thể thao - du lịch nói riêng. Trên cơ sở trả lời đó, tôi rất mong thời gian tới Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập hiện nay. Thời gian qua, hai Bộ đã phối hợp triển khai tốt chương trình thể thao học đường, nhưng hiện nay yêu cầu cao hơn, phải giáo dục toàn diện văn - trí - thể - mỹ cho học sinh, qua đó góp phần xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở từ học đường. Tôi cũng mong Quốc hội, các cơ quan liên quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội sẽ tích cực tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo này”.

ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng

Về giải pháp đột phá để xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã khẳng định vấn đề phát triển con người toàn diện là một trong những nhiệm vụ tổng quát của giai đoạn 2016 - 2020. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, triệt để. Thủ tướng đưa ra một số giải pháp, trong đó có: Chấn chỉnh đạo đức xã hội, củng cố niềm tin vào chế độ. Cụ thể, khắc phục bệnh dối trá, đạo đức giả, nói không đi đôi với làm. Từ các cấp lãnh đạo, quan chức phải làm gương về đạo đức, tư cách, phẩm chất đến các tầng lớp xã hội phải khắc phục bệnh thành tích, giả dối, sống hai mặt, củng cố niềm tin vào những mặt tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa; thực thi nghiêm kỷ cương, pháp luật, mọi người đều phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của ngành giáo dục, trường học trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa. Ngành giáo dục cần đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của báo chí, thông tin truyền thông trong đấu tranh phòng và chống suy thoái đạo đức, lối sống. Phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sĩ đối với xây dựng con người; đề cao vai trò giáo dục, cảm hóa của văn học nghệ thuật, hướng con người tới chân, thiện, mỹ; phấn đấu có những bộ phim, tác phẩm, vở diễn, chương trình nghệ thuật chất lượng cao, góp phần bồi bổ tâm hồn, xây dựng nhân cách, giáo dục đạo đức.

Đẩy mạnh xây dựng con người thông qua xây dựng môi trường, đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các thiết chế văn hóa - thể thao, các sinh hoạt văn nghệ, hoạt động cộng đồng, phong trào văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của nhân dân; lấy môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống văn hóa phong phú đẩy lùi nguy cơ con người sa vào các tệ nạn xã hội hay tha hóa về đạo đức, lối sống. Kiên quyết chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đạo đức trong lĩnh vực văn hóa, nhất là các sai phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bản quyền tác giả, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, tổ chức lễ hội, du lịch, thể dục thể thao, nhất là những hành vi bạo lực, phản cảm, ứng xử thiếu văn hóa…

Anh Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang