QUỐC TẾ
Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.
Mô hình cơ quan chuyên môn thuộc nghị viện

Các cơ quan Quốc hội do Chủ tịch đứng đầu

07:46 | 22/03/2020

Quốc hội Israel (tức Knesset trong tiếng Hebre) là cơ quan lập pháp của Nhà nước Israel với 120 đại biểu, được tổ chức theo mô hình lập pháp đơn viện. Quốc hội Israel hiện chỉ có một cơ quan hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc và phục vụ mà có một số cơ quan thuộc Quốc hội thực hiện các mảng chức năng, nhiệm vụ riêng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội vừa là người đại diện cho Quốc hội trong mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, vừa chịu trách nhiệm về lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan hành chính thuộc Quốc hội (người đứng đầu các cơ quan hành chính thuộc Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội bổ nhiệm); đồng thời, cũng là người bảo đảm các nghi thức và duy trì trật tự trong các kỳ họp Quốc hội.


Tòa nhà Quốc hội Israel

Các cơ quan thuộc Knesset hiện nay gồm:

(1) Văn phòng Chủ tịch Quốc hội.

(2) Ban Các vấn đề pháp lý, có chức năng tham mưu cho Chủ tịch Quốc hội, các quan chức của Quốc hội và tư vấn cho các ủy ban và cơ quan khác của Quốc hội các vấn đề pháp luật và tư pháp thuộc phạm vi thẩm quyền.

(3) Cơ quan Thông tin, là cơ quan có chức năng quản lý vận hành toàn bộ hệ thống thông tin phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cũng như tổ chức cung cấp thông tin cho Quốc hội và công chúng (về hoạt động của Quốc hội). Ngoài bộ phận văn phòng tổng hợp, Cơ quan này cũng trực tiếp quản lý một số đơn vị tác nghiệp trực thuộc như Trung tâm Nghiên cứu và thông tin Quốc hội và Kho Lưu trữ Quốc hội.

(4) Cơ quan Quan hệ công chúng và truyền thông, là cơ quan có chức năng tổ chức, quản lý các hoạt động truyền thông, xây dựng hình ảnh về hoạt động của Quốc hội, bảo đảm hoạt động của Quốc hội được công khai, minh bạch. Người đứng đầu cơ quan này cũng đồng thời là người phát ngôn của Quốc hội, ngoài bộ phận văn phòng tổng hợp, cơ quan này cũng có một số đơn vị tác nghiệp trực thuộc như Báo điện tử tin tức Quốc hội và Trung tâm Tham quan Quốc hội.

(5) Ban Nguồn nhân lực và Tổ chức của Quốc hội, là cơ quan chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm toàn bộ nhân sự làm việc trong các cơ quan của Quốc hội và xây dựng, phát triển tổ chức của Quốc hội

(6) Cơ quan Điều hành khai thác, là cơ quan có chức năng quản lý khai thác sử dụng và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tài sản công phục vụ hoạt động của Quốc hội.

(7) Cơ quan Về các vấn đề quốc tế, là cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động hợp tác quốc tế của Quốc hội cũng như duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới của Quốc hội.

(8) Ban Kế toán, là cơ quan quản lý sử dụng ngân sách phục vụ Quốc hội, bao gồm cả khoản kinh phí cấp cho các đại biểu Quốc hội và chi phí lương cho bộ máy phục vụ Quốc hội. Đồng thời, Ban Kế toán của Quốc hội cũng có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách hỗ trợ cho hoạt động các đảng phái trong Quốc hội.

(9) Cơ quan Cảnh vệ Quốc hội, là cơ quan an ninh của Quốc hội. Đồng thời cũng là một đơn vị thuộc lực lượng an ninh quốc gia của Nhà nước Israel. Cơ quan này được thành lập từ năm 1968, có trách nhiệm bảo đảm hoạt động an ninh cho hoạt động của Quốc hội.

Như vậy, trong số các cơ quan thuộc Quốc hội Israel nằm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội, nhìn chung có thể chia làm 2 loại: Các Ban là cơ quan có chức năng chủ yếu là tham mưu, giúp việc và các cơ quan thực thi là cơ quan phục vụ, chấp hành là chủ yếu.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang