DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 21:36 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) - Tầm vóc vĩ đại của tác phẩm bất hủ

Giá trị bảo vật của tài liệu “Tuyệt đối bí mật”

07:57 | 23/09/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi văn bản Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta trước lúc đi xa là tài liệu “Tuyệt đối bí mật”. Với những giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa đối với dân tộc ta, văn kiện lịch sử này đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là Bảo vật của quốc gia để truyền giữ lại cho các thế hệ người Việt Nam.

Văn hóa và cách mạng là một

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc đời của một nhà cách mạng, một nhà văn hóa lớn. Sự nghiệp văn hóa lớn nhất, quan trọng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng loài người. Đối với Người, văn hóa và cách mạng là một, văn hóa nhằm mục đích phục vụ hoạt động của cách mạng. Văn hóa trong con người Hồ Chí Minh đã làm cho Người có một sức thu hút mạnh mẽ, một khả năng cảm hóa đặc biệt đối với mọi người, không kể người đó từ đâu tới và thuộc hệ tư tưởng nào. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đã giành lại cho nhân dân ta quyền làm người, quyền được sống xứng đáng với con người và mặt khác thắng lợi đó cũng có ý nghĩa to lớn đối với nền văn hóa thế giới, đối với việc khẳng định bản sắc văn hóa và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Chính vì thế, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã tôn vinh Người hai danh hiệu Anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa lớn.

Nói đến giá trị văn hóa của tài liệu “Tuyệt đối bí mật” - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến đạo đức của Người. Với ý nghĩa là gốc của văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện trong suốt cuộc đời sống động của Người ở mọi nơi, trên thế giới cũng như ở trong nước. Đó là phẩm chất cao quý của một người chiến sỹ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch và vô cùng đẹp đẽ. Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh gần một thế kỷ qua dân tộc Việt Nam đã đạt được những thành tựu kỳ diệu. Đó là một Tổ quốc độc lập, thống nhất vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; một Đảng cộng sản kiên định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; một nhà nước của dân, do dân, vì dân với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy trong đời sống xã hội; một lực lượng vũ trang cách mạng, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; một mặt trận dân tộc thống nhất tiêu biểu cho đại đoàn kết toàn dân; một tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Những thành quả đó đã ghi dấu ấn trong lịch sử dân tộc một thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh mà chính Người là hiện thân tiêu biểu. Đúng như Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời đã viết: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tinh hoa, khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại.

Trong Di chúc, Bác đã viết về cuộc hành trình 79 mùa xuân bằng một đoạn rất ngắn gọn: Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa…”. Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân…”(1). Phải chăng Bác viết về việc riêng của mình? Không phải! Đó là việc chung cho hôm nay và cả mai sau.

Giá trị văn hóa trong Di chúc còn thể hiện rất rõ ở việc Bác mong muốn mỗi người Việt Nam phấn đấu trở thành những người có văn hóa để xây dựng một xã hội văn hóa. Người chỉ rõ để làm việc này thì trước hết phải xây dựng văn hóa của người lãnh đạo. Đọc Di chúc việc Bác nói về Đảng chúng ta lại nhớ đến việc Bác bồi dưỡng cho lớp cán bộ đầu tiên ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ngay từ thời đó, Bác đã nêu lên những nguyên tắc cơ bản để xây dựng con người cách mạng chân chính, từ đó xây dựng một chính Đảng cách mạng. Người viết: Người cách mạng phải “Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo…”(2). Đảng nhất thiết phải bao gồm những con người như thế mới xứng đáng là đại biểu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Một bài học lớn Bác nhắc lại Di chúc là Đảng ta phải xứng đáng là một Đảng cầm quyền. “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(3).

“Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”

Hơn ai hết, Bác Hồ thấy rõ việc xây dựng văn hóa của chính đảng cầm quyền là vô cùng quan trọng để giá trị của văn hóa được lan tỏa, hòa vào đời sống của nhân dân, thúc đẩy xã hội phát triển như Người đã khẳng định: Lấy văn hóa soi đường cho dân đi. “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” - là câu nói có ý nghĩa vô cùng sâu sắc về vai trò của Đảng ta đối với đất nước, với dân tộc. Như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói tại cuộc mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Câu đó phải được tất cả chúng ta, nhất là những người có trách nhiệm từ trên xuống dưới trong bộ máy của Đảng và của Nhà nước suy nghĩ. Đó là quan điểm cách mạng vô sản, một luận điểm có ý nghĩa cơ bản và sâu sắc về quan hệ giữa cơ quan lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của quần chúng.

Văn hóa lãnh đạo của Đảng quan trọng bậc nhất là văn hóa nêu gương. Nói cách khác, nêu gương chính là giá trị đích thực của văn hóa. Vừa qua, Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII đã thông qua “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Quy định này là việc làm rất thiết thực của Đảng ta nhằm bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng nói chung theo gương Bác và theo Di chúc của Người.

Trong Di chúc, Bác nói sẽ đi gặp Mác-Lênin. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Bác viết như vậy, Người muốn bày tỏ lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam đối với cội nguồn thắng lợi của cách mạng Việt Nam là do Người đã gặp được Mác-Lênin trong đường lối của Đảng, trong cuộc đấu tranh cách mạng. Đó cũng là thể hiện một tâm hồn cao đẹp, một nhân cách văn hóa lớn Hồ Chí Minh chuẩn bị lên đường gặp lại những ân nhân của mình. Từ câu nói đó của Bác, với tâm hồn của một nhà thơ lớn, Tố Hữu đã tưởng tượng cuộc gặp rất đẹp của Bác với Mác-Lênin và thế giới người hiền: “Bác đã lên đường, nhẹ bước tiên/ Mác-Lênin thế giới người hiền/ Ánh hào quang đỏ thêm sông núi/ Dắt chúng con cùng nhau tiến lên”(4). Văn hóa Mác-Lênin, văn hóa Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục dẫn dắt dân tộc ta tiến về phía trước.

Với ý nghĩa đặc biệt về lịch sử và văn hóa, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà cho cả nhân loại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Nhiều nhà lãnh đạo của các nước trên thế giới cũng đã cho rằng: “Lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là dành cho nhân dân Việt Nam mà cho tất cả các dân tộc”. Có nhà lãnh đạo không phải là cộng sản cũng nói lên niềm xúc động của mình và cho rằng: “Lời Di chúc của con người vĩ đại ấy là cho tất cả loài người, việc gì Người chưa làm, tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ tiếp tục làm”. Con người Bác trong mắt thế giới là như vậy. Thật là một con người của thế kỷ, hơn nữa của thời đại”(5).

Với ý nghĩa lịch sử và văn hóa, dân tộc và nhân loại, tài liệu “Tuyệt đối bí mật” sẽ mãi mãi trường tồn như một áng văn bất hủ.

_______

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 15, tr.613

2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.280

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.622

5. Tố Hữu: Bác ơi, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr.228

6. Võ Nguyên Giáp. Bài phát biểu tại cuộc Hội thảo khoa học Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh. Quê hương Nghệ Tĩnh với Bác Hồ. Sách Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh, Nxb. Nghệ Tĩnh, 1990, tr.29

TS. Nguyễn Thị Tình - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang