DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:18 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên:

Chi đúng đối tượng, tránh dàn trải

08:10 | 08/04/2019
Chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên là cần thiết. Tuy nhiên, việc thực hiện các chế độ, chính sách như dự thảo Luật sẽ làm tăng chi cho ngân sách 545 tỷ đồng/năm, cơ quan soạn thảo cần làm rõ căn cứ để thực hiện chính sách này. Vấn đề ở đây không phải là tăng thêm bao nhiêu mà là phải chi đúng đối tượng, đúng mục đích, tính chất công việc, tránh dàn trải. Đây là ý kiến được đưa ra tại Phiên họp Thường trực mở rộng của Ủy ban Quốc phòng và An ninh khi thẩm tra dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Chính sách không còn phù hợp

Qua 20 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, chế độ, chính sách đối với xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thời gian qua, chế độ, chính sách đối với các lực lượng khác trong cùng điều kiện, tính chất hoạt động được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như dân quân tự vệ đã có thay đổi, gia tăng rất lớn, trong khi lực lượng dự bị động viên chưa có nhiều thay đổi, chủ yếu được điều chỉnh bằng các văn bản dưới luật và chưa được đồng bộ trong các chế độ, chính sách, chưa tương đồng, thống nhất với chế độ, chính sách của các lực lượng khác. Do đó, cần sửa đổi, chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên nhằm bảo đảm đời sống của lực lượng này cho phù hợp với tính chất hoạt động, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật hiện hành.


Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Thanh Hồng phát biểu tại Phiên họp
Ảnh: Hà An

Theo quy định của dự thảo Luật, quân nhân dự bị được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp theo quy định. Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ tiểu đội trưởng hoặc tương đương trở lên được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị… Như vậy so với Pháp lệnh, dự án Luật đã sửa đổi chế độ phụ cấp trách nhiệm, quản lý đơn vị dự bị động viên đối với quân nhân dự bị giữ chức chỉ huy đơn vị dự bị động viên, bổ sung chế độ phụ cấp của quân nhân dự bị khi được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên… Nhiều ý kiến cho rằng, việc bổ sung chế độ, chính sách nhất là các chính sách tăng mức phụ cấp của lực lượng dự bị động viên theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ tiêu hao, bù đắp sức khỏe cho đối tượng thụ hưởng sẽ góp phần làm tăng thu nhập của lực lượng, bảo đảm lợi ích, quyền lợi chính đáng cho các đối tượng tham gia xây dựng lực lượng dự bị động viên, giúp ổn định tâm lý cho các đối tượng khi tham gia lực lượng này, đồng thời góp phần tạo sức hút để huy động cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Với vai trò là cơ quan thẩm định dự án Luật, Bộ Tư pháp cho rằng, theo Công văn số 9446/VPCP ngày 13.11.2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khi xây dựng luật chuyên ngành không đưa chế độ phụ cấp vào dự thảo văn bản. Đồng thời, để thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 21.5.2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 8476/VPCP ngày 6.9.2018, theo đó “từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc quy định và sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách trong dự thảo Luật. Trong trường hợp, tiếp tục quy định vấn đề này tại dự thảo Luật thì cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá tác động của các chế độ, chính sách này tới ngân sách nhà nước so với hiện hành, tăng, giảm hay giữ nguyên, nếu tăng hay giảm thì cần làm rõ số lượng tăng hay giảm là bao nhiêu. Đồng thời, dự kiến số kinh phí bảo đảm khi Luật được ban hành để làm căn cứ cho cấp có thẩm quyền quyết định.

Kinh phí lấy từ đâu?

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Thanh Hồng, chế độ chính sách cần bảo đảm một cách thỏa đáng, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần làm rõ hơn khoản tiền chi cho lực lượng này, nhất là trong điều kiện chúng ta đang tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy. Trong khi đó, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã có tính toán cụ thể số tiền chi từ việc thực hiện các chế độ, chính sách cho lực lượng này, song cần làm rõ, số tiền này nguồn ở đâu và cần phải khẳng định rằng nguồn kinh phí này là cân đối được.

Giải trình về vấn đề kinh phí, Bộ Quốc phòng - cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật cho biết, dự thảo luật quy định tổng quát theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết quân nhân dự bị khi sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên được hưởng một khoản phụ cấp với hệ số 0,2 mức lương cơ sở, tương đương 278 nghìn đồng/ 1 quân nhân dự bị. Như vậy, ngân sách nhà nước chi trả cho lực lượng này là 278 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, dự thảo Luật quy định theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết hạ sỹ quan dự bị giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị dự bị động viên (giữ chức tiểu đội trưởng và tương đương) được hưởng phụ cấp trách nhiệm với hệ số 0,3 mức lương cơ sở/quý/1 quân nhân chuyên nghiệp, tương đương 417 nghìn đồng/1quân nhân chuyên nghiệp, mức chi tăng 34 tỷ đồng/năm.

Trong khi đó, dự thảo Luật cũng quy định tổng quát theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết hạ sỹ quan dự bị giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp trách nhiệm với hệ số tương ứng chức vụ tăng trung bình từ 0,3 - 0,65 thành 0,35 - 0,65 mức lương cơ sở/quý/1 quân nhân dự bị thì ngân sách nhà nước tăng khoảng 18 tỷ đồng. Ngoài ra, dự thảo Luật quy định tổng quát theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp cho gia đình trong thời gian quân nhân dự bị đi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên với hệ số 0,15 so với lương cơ sở, tương đương 208.500 đồng/ngày/1 quân nhân dự bị, ngân sách nhà nước chi tăng khoảng 215 tỷ đồng/năm. Như vậy, so sánh ngân sách bảo đảm hàng năm so với hiện tại sẽ tăng khoảng 545 tỷ đồng/năm chi bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Đề cập đến chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, chế độ, chính sách thiết thực thì mới có thể động viên được lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần rà soát các quy định về phụ cấp, quy định về chi ngân sách để bảo đảm tính khả thi, tránh mâu thuẫn với các luật khác, phù hợp với chủ trương cải cách tiền lương của Đảng.

Trong tình hình ngân sách còn khó khăn, một đồng chi ngân sách cũng phải tính toán rất căn cơ, kỹ lưỡng. Tuy vậy, để phát huy được sức mạnh của lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì việc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách bảo đảm xây dựng, huy động lực lượng này cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay là rất cần thiết. Với mức chi dự kiến tăng thêm khoảng 545 tỷ đồng từ việc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách cho lực lượng này, nhiều ý kiến cho rằng, để bảo đảm tính thuyết phục cao, cơ quan soạn thảo cần làm rõ các căn cứ để tăng thêm khoản chi này. Nói như Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, vấn đề không phải là chi tăng thêm bao nhiêu mà là phải chi đúng đối tượng, đúng mục đích, tính chất công việc, tránh dàn trải.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang