DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Cao Bằng

Đổi mới, sáng tạo trong quyết định các vấn đề của địa phương

07:51 | 29/10/2016
Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi được đến dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức tại tỉnh Cao Bằng. Thay mặt UBTVQH, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc các vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

UBTVQH ghi nhận và đánh giá cao HĐND các tỉnh trong khu vực đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH, bảo đảm AN - QP, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. UBTVQH mong rằng HĐND các tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri và nhân dân đối với cơ quan dân cử.


Ảnh: Chí Tuấn 

Với chủ đề Kết quả bước đầu hoạt động của HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và những vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết, tôi đồng tình và đánh giá cao các báo cáo tham luận được trình bày tại Hội nghị, những kinh nghiệm và kiến nghị của các địa phương, tôi giao Ban Công tác đại biểu tổng hợp đầy đủ, báo cáo, đề xuất với UBTVQH xem xét, hướng dẫn hoạt động của HĐND các cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tham mưu cho UBTVQH đề nghị với Chính phủ về tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tinh giản biên chế nhưng phù hợp với chủ trương tăng số lượng đại biểu chuyên trách theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; ban hành chế độ, chính sách, các điều kiện và phương tiện bảo đảm cho hoạt động của HĐND các cấp.

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền của HĐND theo Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng kỳ vọng của cử tri đối với HĐND các cấp, trong khuôn khổ Hội nghị, tôi xin trao đổi với các đồng chí một số vấn đề cụ thể như sau:

Thứ nhất, HĐND, Thường trực HĐND các tỉnh, thành cần phát huy những thành tựu, kinh nghiệm hoạt động của nhiệm kỳ trước, bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa vào Nghị quyết của HĐND. Trên tinh thần vì lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương nhằm tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương, bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.

Thứ hai, căn cứ vào Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND để nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND. Bên cạnh xây dựng chương trình, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, cần làm tốt công tác hậu giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát. Tiếp tục đổi mới phương thức chất vấn và trả lời chất vấn, đề cao trách nhiệm của đại biểu và các cơ quan trả lời chất vấn. Chuẩn bị tổ chức triển khai chu đáo việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Thứ ba, Thường trực HĐND các tỉnh, thành cần tăng cường mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với UBND và Ủy ban MTTQ cùng cấp trong việc chuẩn bị nội dung và tiến hành kỳ họp; xây dựng và thông qua các nghị quyết và triển khai và giám sát thực hiện nghị quyết; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác TXCT, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của QH, Ban Công tác đại biểu và Bộ Nội vụ trong hướng dẫn tổ chức và hoạt động, tạo sự thống nhất giữa Trung ương với địa phương, nâng cao năng lực và hiệu quả trong hoạt động của HĐND.

Thứ tư, chú trọng vai trò chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của Thường trực đối với các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, kiện toàn Văn phòng HĐND theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm không chồng chéo. Thường trực HĐND cần chủ động phối hợp với Ban Công tác đại biểu trong công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho thành viên các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND các cấp.

Thứ năm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm cầu nối giữa chính quyền với nhân dân địa phương. Cần thông tin rộng rãi về hoạt động của HĐND, đặc biệt là việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, trong hoạt động giám sát và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, cũng cần đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời thông tin ý kiến của người dân về hoạt động HĐND, đại biểu HĐND, để từ đó tạo nên một diễn đàn rộng rãi trong việc xây dựng, ban hành các chính sách đạt hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Thứ sáu, để Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành theo khu vực có tác dụng thiết thực trong việc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đề cao vị thế của HĐND các cấp, UBTVQH giao Ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh trong việc lựa chọn chủ đề, tổ chức hội nghị, tổng hợp ý kiến để tham mưu cho UBTVQH hướng dẫn hoạt động; đồng thời, bảo đảm giữ mối liên hệ giữa UBTVQH đối với HĐND địa phương trong việc hướng dẫn, cung cấp thông tin, chế độ báo cáo.

Với tinh thần trên, xin chúc các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương, các đồng chí đại biểu đại diện HĐND các tỉnh trong khu vực, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

 Chúc HĐND các tỉnh, thành thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

______________

* Đầu đề do báo Đại biểu Nhân dân đặt

 HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm, xác định vai trò quan trọng và quyết định của HĐND các cấp. Trong thành tích chung của Đảng bộ, có đóng góp đặc biệt quan trọng của HĐND các cấp, nhất là trong việc xem xét, ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển KT - XH của HĐND tỉnh; quyết định cơ chế, chính sách, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, cũng như việc kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống.


Ảnh: C.Tuấn

Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới bắt đầu có hiệu lực từ 1.1.2016, đây là một luồng sinh khí mới, góp phần nâng cao chất lượng bộ máy, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Qua bước đầu triển khai, nhất là sau cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, chúng ta đã thu được một số kết quả nhất định về kiện toàn bộ máy tổ chức cũng như các hoạt động trong 9 tháng qua. Tuy nhiên, quá trình thực hiện bước đầu cũng có một số khó khăn, vướng mắc. Từ thực tiễn nói trên, Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng đã thống nhất lấy chủ đề Kết quả bước đầu hoạt động của HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và những vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết để trao đổi tại Hội nghị. Tôi cho rằng, đây là một nội dung hết sức thiết thực, thông qua hội nghị, các địa phương cùng trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay để cùng nhau phát huy, khắc phục những hạn chế, vướng mắc; góp phần đưa hoạt động của HĐND các cấp ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh

Đỗ Bá Tỵ
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH
Nhật Anh lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang