KINH TẾ
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.
Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

20 năm xây dựng nền tảng vững chắc

09:16 | 09/11/2019
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận là nhiệm vụ đặt ra từ ngày đầu Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) ra đời - tháng 11.1999. Đây là giai đoạn quan trọng trong công cuộc đổi mới kinh tế đất nước nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Đến nay, sau 20 năm phát triển, BHTGVN đã góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng (TCTD) và sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Khẳng định vị thế

Suốt thời gian qua, BHTGVN đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao như: Cấp và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG; tính và thu phí; chi trả tiền gửi bảo hiểm; theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về BHTG, thông tin tuyên truyền về chính sách BHTG… Sau  20 năm thành lập và phát triển, BHTGVN đã từng bước triển khai đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ, bảo vệ cho khoảng 30 triệu tài khoản của người gửi tiền, chi trả kịp thời cho người gửi tiền tại 39 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở với tổng số tiền gần 27 tỷ đồng.

Có thể nói, BHTGVN luôn đồng hành với hoạt động của hệ thống các TCTD từ khâu cấp phép đến khâu chi trả và xử lý tài sản của TCTD bị đóng cửa. BHTGVN cũng đã triển khai đầy đủ các hoạt động BHTG theo quy định của Nghị định 189, 109 và Luật Bảo hiểm tiền gửi có hiệu lực từ năm 2013, dần khẳng định vị thế và vai trò trong việc nâng cao niềm tin của công chúng, góp phần vào sự phát triển an toàn của hệ thống ngân hàng.

Nếu như 2018 là năm bản lề trong việc thực thi chính sách BHTG và một số nhiệm vụ quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD; thì năm 2019 - đánh dấu 20 năm đi vào hoạt động - BHTGVN đã từng bước trưởng thành với tư cách một tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và giữ vững an toàn, lành mạnh hệ thống tài chính - ngân hàng trong nước.

Phát huy vai trò trong tái cấu trúc các TCTD

 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) được thành lập theo Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg ngày 9.11.1999 của Thủ tướng và chính thức hoạt động từ ngày 7.7.2000. Sau khi Luật Bảo hiểm tiền gửi có hiệu lực năm 2013, Thủ tướng ban hành Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13.8.2013 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Trong bối cảnh chung tái cơ cấu các TCTD, BHTGVN xác định sẽ là một công cụ đắc lực của Ngân hàng Nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ chung của ngành thông qua việc tham gia tái cấu trúc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân. Theo quy định hiện hành, BHTGVN có thể tham gia kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia BHTG. Đây là điều khoản cho phép BHTGVN có thể tham gia sâu hơn, chủ động hơn vào quá trình tái cấu trúc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân trong tương lai theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 3.2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu nâng cao vai trò của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, BHTGVN trong việc liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính và xử lý khó khăn của các Quỹ Tín dụng, tăng cường vai trò tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các Quỹ Tín dụng. “Đề án củng cố và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31.1.2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng nêu giải pháp nâng cao vai trò của BHTGVN, theo đó: Tăng cường vai trò và sự phối hợp của BHTGVN trong việc xử lý, tham gia hỗ trợ các Quỹ Tín dụng yếu kém được đặt vào kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng được sửa đổi, bổ sung. BHTGVN là đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHTG trong việc bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền là thành viên của Quỹ Tín dụng. Sắp tới, BHTGVN cũng sẽ báo cáo Ngân hàng Nhà nước xem xét, trình Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi và các quy định có liên quan trong việc phát huy vai trò và sử dụng nguồn lực của BHTGVN.

Triển khai Chỉ thị 06, BHTGVN đã thực hiện nghiên cứu, xây dựng báo cáo một số nội dung: Tăng cường vai trò và sự phối hợp của BHTGVN trong việc xử lý, tham gia hỗ trợ các quỹ tín dụng yếu kém được đặt vào kiểm soát đặc biệt; phát huy và tăng cường vai trò giám sát, phân tích, đánh giá cảnh báo an toàn hệ thống đối với hệ thống quỹ tín dụng, nhất là an toàn về tiền gửi và cho vay của các Quỹ thông qua các chức năng và hoạt động của BHTGVN hiện nay; tăng cường vai trò của BHTGVN trong việc phối hợp tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với quỹ tín dụng...

Sẽ bảo vệ  90 - 95% người gửi tiền

Lãnh đạo BHTGVN cho rằng, để gìn giữ được niềm tin của người gửi tiền, trước hết phải củng cố, đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, qua đó đóng vai trò là một công cụ hữu hiệu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc bảo vệ người gửi tiền và giữ an toàn hệ thống. Mặt khác, BHTGVN đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt là phối hợp về mặt truyền thông với các tổ chức tham gia BHTG để người gửi tiền luôn biết rằng mình được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước bảo vệ. Cùng với đó, BHTGVN sẽ luôn lắng nghe ý kiến của người gửi tiền cũng như của các tổ chức tham gia BHTG, tích cực tham mưu, báo cáo, đề xuất với Ngân hàng Nhà nước các giải pháp phù hợp từ góc độ của một tổ chức chuyên trách được giao nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Trong giai đoạn tới, BHTGVN sẽ tập trung điều chỉnh hạn mức BHTG hướng tới bảo vệ toàn bộ đến 90 - 95% người gửi tiền được bảo hiểm. Nâng cao hiệu quả phối hợp, cung cấp thông tin giữa BHTGVN với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu đầy đủ, đặc biệt là dữ liệu về tiền gửi được bảo hiểm nhằm bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích của người gửi tiền. Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu tổ chức tham gia BHTG yếu kém thông qua việc phối hợp với Ban kiểm soát đặc biệt đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi công ty tài chính, Quỹ Tín dụng, tổ chức tài chính vi mô được kiểm soát đặc biệt; xây dựng phương án phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt; và các hình thức khác như cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ. Hoàn thiện mô hình tổ chức, hệ thống văn bản và cơ chế quản trị điều hành đồng bộ, thống nhất từ Trụ sở chính đến các chi nhánh và tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đức Kiên
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang