KINH TẾ
Cập nhật 09:34 | 19/02/2020 (GMT+7)
.

Nâng cao hiệu quả kiểm toán ngân sách

08:41 | 15/09/2018
Qua kiểm toán tại các đơn vị có sử dụng ngân sách, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) nhận thấy, việc quản lý, sử dụng ngân sách tại các địa phương, bộ, ngành và đơn vị đã đi vào nền nếp, phù hợp với tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, từng bước nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Kết quả nổi bật

Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực I Vũ Khánh Toàn cho biết, giai đoạn 2015 - 2017, KTNN đã kiểm toán tại 195 lượt đơn vị đầu mối (50 lượt bộ, ngành và 145 lượt tỉnh, thành phố) và kiến nghị xử lý tài chính hơn 61,4 nghìn tỷ đồng. Kết quả kiểm toán đã giúp tăng thu và giảm chi ngân sách thông qua thực hiện các kiến nghị xử lý tài chính của ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành dự toán hàng năm của ngân sách nhà nước và kiểm soát bội chi ngân sách.

Thông qua kiểm toán, KTNN đã cung cấp thông tin kịp thời, có độ tin cậy và tính thuyết phục cao cho Nhà nước về thực trạng cơ chế và thể chế quản lý. Giúp Chính phủ, các bộ, ngành và các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách quản lý, hệ thống định mức phân bổ ngân sách, định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu. Tăng cường minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của các bộ ngành, địa phương đơn vị được kiểm toán. Qua đó, “bịt các lỗ hổng” trong quản lý, điều hành ngân sách.

Cụ thể, KTNN đã kiến nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 412 văn bản. Trong đó, từ những phát hiện bất cập trong đơn giá, định mức của một số dịch vụ công qua kiểm toán, thực hiện kiến nghị của KTNN, UBND TP Hà Nội đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các bộ đơn giá, định mức cho các hoạt động dịch vụ công ích như trồng, chăm sóc cây xanh, duy tu đường bộ, thoát nước, thủy lợi... tiết kiệm cho ngân sách thành phố mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng.

Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên cho biết, công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách của Chính phủ, giám sát của QH và công tác quản trị ở các đơn vị công là những nội dung quan trọng. Để giúp Chính phủ có thông tin tin cậy, kịp thời, chất lượng cao phục vụ quá trình xây dựng, quyết định chính sách, giúp QH có nguồn thông tin độc lập, khách quan để quyết định dự toán ngân sách nhà nước, KTNN cần phải nhạy bén với những thay đổi, biến động và xu hướng của nền kinh tế. Điều này đòi hỏi đội ngũ kiểm toán viên phải có kiến thức sâu rộng trên các lĩnh vực, đặc biệt là khả năng phân tích, tổng hợp và đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô. Đây là thách thức lớn trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của KTNN.

Khi kết quả kiểm toán được công khai gây sức ép rất lớn cho KTNN, đòi hỏi kết quả kiểm toán phải phản ánh chính xác, trung thực và khách quan; kết luận, kiến nghị kiểm toán phải có luận cứ rõ ràng, cụ thể và khả thi. Do đó, nâng cao chất lượng kiểm toán là vấn đề cốt lõi trong hoạt động kiểm toán của KTNN. Bên cạnh đó, một trong những khó khăn của KTNN trong thời đại Công nghiệp 4.0 là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính ngân sách và các hoạt động quản lý khác của các đơn vị, các địa phương là phổ biến, mạnh mẽ. Tuy nhiên việc kiểm toán viên trực tiếp khai thác phần mềm quản lý của đơn vị được kiểm toán còn có nhiều hạn chế, xuất phát từ việc bảo mật thông tin của đơn vị.

Đổi mới phương pháp kiểm toán

Để nâng cao chất lượng kết quả kiểm toán nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách nhà nước, KTNN cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, nhất là đổi mới căn bản quy trình lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách theo hướng hiện đại, dựa vào kết quả đầu ra, thực hiện các mục tiêu chiến lược ưu tiên của quốc gia.

Một giải pháp quan trọng trong hoạt động kiểm toán là tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình về ngân sách nhà nước. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp với thực tế và bao quát hết các nội dung chi. Hoàn thiện các quy định về quản lý nợ công theo hướng quản lý thống nhất, bổ sung các tiêu chí đánh giá phù hợp với thông lệ quốc tế...

Theo lãnh đạo KTNN, việc đổi mới phương pháp kiểm toán, tăng cường kiểm toán tổng hợp để đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hiệu lực của các chính sách, chế độ của Nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng. Đồng thời tăng cường kiến nghị tư vấn trong công tác quản trị và điều hành ngân sách nhà nước bảo đảm minh bạch, hiệu quả; đẩy mạnh việc kiểm toán các chuyên đề chuyên sâu, đặc biệt là các chuyên đề mang tính dài hạn, các chương trình mục tiêu và các lĩnh vực được QH, công chúng quan tâm.

Bên cạnh đó, KTNN cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán; áp dụng những phương pháp kiểm toán mới, tham gia những cuộc kiểm toán liên quốc gia; xử lý nghiêm khắc trường hợp kiểm toán viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp; hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN theo mô hình quản lý tập trung thống nhất, đảm bảo đồng bộ, có đủ cơ cấu và lực lượng thực hiện nhiệm vụ...

Đặc biệt, KTNN cần chủ động phối hợp và cung cấp kịp thời các số liệu, thông tin cần thiết, các phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ các kỳ họp của QH, phiên họp của UBTVQH, hoạt động giám sát của QH, UBTVQH, chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Đồng thời, đề cao vai trò kiểm toán trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chủ động và kịp thời cung cấp hồ sơ có dấu hiệu vi phạm sang cho cơ quan điều tra; phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành trong hoạt động kiểm toán, nhất là công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Thành Nam
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang