XÃ HỘI
Cập nhật 10:32 | 19/02/2020 (GMT+7)
.

Chưa có sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động thì mục tiêu bình đẳng giới khó đạt được

15:31 | 12/03/2011
Đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới trong năm qua, Vụ trưởng (VT) Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Ngọc Tiến nhận định, năm 2010 là năm đã đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong công tác bình đẳng giới. Triển khai công tác bình đẳng giới được tổ chức thực hiện rộng khắp tại hầu hết các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước… Tuy nhiên, nếu chưa có sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động, chưa có quyết tâm chính trị cao của các cấp chính quyền thì mục tiêu bình đẳng giới khó đạt được trên thực tế.

- Xin Ông đánh giá việc triển thực hiện Luật Bình đẳng giới trong năm vừa qua?

VT Phạm Ngọc Tiến: Có thể nói trong năm vừa qua đã đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong công tác bình đẳng giới. Đây là năm đầu tiên thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ, là năm vừa ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 -2020. Chiến lược là một trong những công cụ quan trọng để đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế như Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Đây cũng là năm mà công tác bình đẳng giới được tổ chức thực hiện một cách rộng rãi ở hầu hết các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.

- Có thể nhận thấy một trong những chỉ tiêu quan trọng về sự tiến bộ xã hội và bình đẳng giới là phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo quản lý?

VT Phạm Ngọc Tiến: Đúng vậy trong những năm qua, chỉ tiêu này đã được cải thiện rõ rệt, phụ nữ đã và đang tham gia tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý và vào việc ra quyết định từ Trung ương đến cơ sở.

Trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã đề ra mục tiêu trong lĩnh vực chính trị là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Để góp phần nâng cao chất lượng và tăng tỷ lệ đại biểu nữ tham gia QH, HĐND các cấp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện Dự án Bồi dưỡng cán bộ nữ tiềm năng tham gia ứng của ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bên cạnh việc biên soạn tài liệu, Bộ đã tổ chức Khóa tập huấn thí điểm cho các đại biểu nữ tiềm năng của TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu sẽ tham gia ứng cử các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng thời, Bộ cũng phối hợp với Bộ Trẻ em, Bình đẳng và Xã hội của Na Uy tổ chức Khóa đào tạo giảng viên nguồn về kỹ năng bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu dân cử.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới được triển khai như thế nào?

VT Phạm Ngọc Tiến: Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới và thường trực của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, trong năm 2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai một số hoạt động như: xuất bản và phát hành miễn phí tới các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên toàn quốc hơn 40 nghìn bản bao gồm Bản tin Phụ nữ và Tiến bộ; Sổ tay công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; Hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp cho các cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ có thêm các kiến thức, kỹ năng áp dụng trong công tác chuyên môn được giao.

Cũng trong năm qua, với sự tài trợ ban đầu của Dự án Chương trình hợp tác chung về bình đẳng giới giữa Việt Nam và Liên Hiệp quốc (Dự án Ô), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thành lập và duy trì hoạt động của Mạng lưới truyền thông về giới và bình đẳng giới. Hiện nay, mạng lưới này gồm có đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế; các cơ quan báo chí, truyền thông. Các thành viên tham gia mạng lưới được ưu tiên đưa tin, bài về các hoạt động về giới và bình đẳng giới.

- Vậy  hoạt động nâng cao năng lực  đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới đã có bước đổi mới ?

VT Phạm Ngọc Tiến: Để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 821 về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2010. Trong đó, tập trung triển khai tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Đến nay, đã có khoảng 800 cán bộ được tập huấn về kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai được các lớp tập huấn về pháp luật bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ trong ngành, địa phương và cho các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Ngoài những mặt đã được vẫn còn không ít những hạn chế ?

VT Phạm Ngọc Tiến: Thực tế cho thấy, về tổ chức bộ máy và cán bộ: trên cả nước còn chưa đủ mạnh, thiếu lực lượng cán bộ chuyên trách có đủ kiến thức, kỹ năng để thực thi nhiệm vụ. Đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trung bình một tỉnh chỉ có hai cán bộ được giao làm công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ nhưng chủ yếu là kiêm nhiệm. Còn đối với cấp huyện và cấp xã, chưa bố trí được cán bộ làm công tác này. Một trong những nguyên nhân vẫn là nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền ở một số địa phương, đơn vị về bình đẳng giới, về vai trò, năng lực của người phụ nữ còn hạn chế. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, nếu chưa có sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động, chưa có quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền thì mục tiêu bình đẳng giới khó đạt được trên thực tế.

- Để chính sách, luật pháp về bình đẳng giới vào thực tiễn cuộc sống cần tiếp tục những giải pháp  gì, thưa Ông?

VT Phạm Ngọc Tiến: Hiện nay, Bộ đang xây dựng và trình ban hành Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 với 5 dự án bao gồm: Dự án truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ ĐBQH, đại biểu HĐND, quản lý, lãnh đạo các cấp; Dự án hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong những lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới và Dự án hỗ trợ xây dựng, phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới.

Nhưng giải pháp quan trọng vẫn là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách thiết thực, phù hợp với từng ngành, từng địa phương và nhóm đối tượng.

- Xin cám ơn Vụ trưởng!

Vi Hoa thực hiện
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang