CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:02 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14:07 | 21/05/2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tại Tờ trình số 189/TTr-TTHĐND ngày 08 tháng 5 năm 2020 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 280/TTr-BCTĐB ngày 11 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Xuân Tuyên, kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2020. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên và ông Đỗ Xuân Tuyên theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang