CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:02 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV

14:07 | 21/05/2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; 
Căn cứ Công văn số 12028-CV/VPTW ngày 28/4/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc đồng ý đồng chí Triệu Thế Hùng thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tại Tờ trình số 2737/TTr-UBVHGDTTN14 ngày 06/5/2020 và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 291/TTr-BCTĐB ngày     15/5/2020, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV đối với ông Triệu Thế Hùng.

Ông Triệu Thế Hùng tiếp tục làm Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

Điều 2. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu và ông Triệu Thế Hùng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang