CHÍNH TRỊ
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

NGHỊ QUYẾT
Về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà

14:06 | 21/05/2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
Căn cứ các Điều 38, Điều 54 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014;
Căn cứ Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1961-QĐNS/TW ngày 28/3/2020 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020;
Xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của bà Nguyễn Thị Thu Hà và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 265/TTr-BCTĐB ngày 05/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, tỉnh Ninh Bình và bà Nguyễn Thị Thu Hà theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang