CHÍNH TRỊ
Cập nhật 17:51 | 25/05/2020 (GMT+7)
.

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Bình

11:57 | 26/03/2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát;

Căn cứ Biên bản kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình ngày 05 tháng 3 năm 2020;

Xét Tờ trình số 01/TTr-ĐĐBQH ngày 05/3/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình và Tờ trình số 135/TTr-BCTĐB ngày 09/3/2020 của Ban Công tác đại biểu về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Văn Tuân giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, ông Phạm Văn Tuân được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25. Thời gian hưởng kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình và ông Phạm Văn Tuân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang