CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:03 | 31/05/2020 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

12:35 | 13/09/2019
Sáng nay, 13.9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Nếu không có sự phối hợp tốt sẽ chồng chéo…

Trình bày Báo cáo một số nội dung lớn giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH để chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, sau Kỳ họp thứ Bảy, trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các ĐBQH về dự án Luật, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã chủ trì, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước (KTNN), các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật và đã báo cáo UBTVQH về một số nội dung còn ý kiến khác nhau tại Phiên họp thứ 36 (tháng 8.2019).

Căn cứ ý kiến kết luận của UBTVQH, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách đã chủ trì, phối hợp với KTNN để giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật.

Liên quan đến việc thể chế hóa chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW, có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật chưa bám sát chủ trương của Đảng,  chủ yếu đề cập đến chức năng, nhiệm vụ và mở rộng quyền hạn của KTNN; chưa có các quy định để sắp xếp tổ chức, bộ máy; chưa làm rõ quy định để xử lý chồng chéo giữa KTNN với các cơ quan thanh tra theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW.

Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách nhận thấy, căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 735-KH/ĐĐQH14, dự thảo Luật đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng tới mục tiêu khắc phục chồng chéo giữa cơ quan thanh tra và KTNN. Nội dung liên quan đến tổ chức, biên chế, bộ máy, KTNN đã lập, trình cấp có thẩm quyền các đề án liên quan. Hiện nay, cơ quan thanh tra và KTNN có vị trí, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, được quy định tại 2 Luật khác nhau, nhưng đều cần thiết để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, nếu không có sự phối hợp tốt giữa KTNN và các cơ quan thanh tra sẽ chồng chéo về đối tượng, đơn vị và nội dung thanh tra, kiểm toán, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển.

Vì vậy, “xin tiếp thu, quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa KTNN với các cơ quan thanh tra và ngược lại trong quá trình lập, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm toán; giao KTNN chủ trì trong công tác phối hợp để xử lý chồng chéo, trùng lắp”, Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải nêu rõ. Nội dung sửa đổi thể hiện ở khoản 10 Điều 1 dự thảo Luật (bổ sung điều 64a). Ngoài ra, có ý kiến đề nghị, nếu quá trình phối hợp, KTNN và các cơ quan thanh tra không thống nhất được thì báo cáo UBTVQH hoặc Chính phủ xem xét, quyết định.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành Phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Không mở rộng đối tượng kiểm toán

Về cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật là mở rộng đối tượng kiểm toán, trái với Luật KTNN và Hiến pháp. Ý kiến khác cho rằng, đối tượng kiểm toán theo dự thảo Luật là rất rộng, cần thu hẹp lại. Có ý kiến đề nghị làm rõ thế nào là “cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán”; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Qua quá trình nghiên cứu, tiếp thu, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng, dự thảo Luật quy định khái niệm “cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán” chưa rõ, dẫn đến cách hiểu khác nhau, khi áp dụng dễ dẫn đến mở rộng đối tượng kiểm toán. Vì vậy, “xin tiếp thu bỏ điểm 1, điểm 2a khoản 10 Điều 1 trong dự thảo Luật trình QH tại Kỳ họp thứ Bảy đồng thời, bổ sung vào phần giải thích thuật ngữ để làm rõ khái niệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán là các cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm toán viên xác định trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán là có dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của đơn vị được kiểm toán”.

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải nêu rõ: Việc quy định rõ “có dấu hiệu vi phạm” là cần thiết và có thể thực hiện được khi kiểm toán viên kiểm tra, xem xét hồ sơ, tài liệu tại đơn vị được kiểm toán. Nội dung tiếp thu được thể hiện tại khoản 1 Điều 1 (bổ sung khoản 3a Điều 3) dự thảo Luật. Đồng thời, bổ sung quyền được nhận thông báo kết luận, kiến nghị của KTNN, quyền được khiếu nại kết luận, kiến nghị kiểm toán, khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại của Tổng KTNN, thể hiện tại khoản 13, khoản 14 Điều 1 dự thảo Luật để khách quan, công bằng và bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng này.


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

Nhiệm vụ giám định tư pháp sẽ theo quy định pháp luật

Về đề xuất bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách nhận thấy, đề xuất này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi các cơ quan đề nghị KTNN thực hiện giám định đối với một số vụ việc cụ thể phục vụ quá trình xem xét, giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tuy nhiên, nếu bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp thì lĩnh vực giám định của KTNN sẽ là tài chính công, tài sản công nên chồng chéo với nhiệm vụ giám định tư pháp của nhiều cơ quan, đơn vị đã quy định trong Luật Giám định tư pháp đồng thời, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp dự kiến trình QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Chín tới. Trong quá trình sửa đổi Luật sẽ nghiên cứu, bổ sung nội dung này nếu cần thiết. Vì vậy, “tiếp thu ý kiến ĐBQH, xin bỏ quy định về bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp cho KTNN để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Việc thực hiện nhiệm vụ này của KTNN sẽ theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp”, Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải cho biết.

Trong Báo cáo, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng giải trình, làm rõ những nội dung liên quan đến việc bổ sung quyền truy cập dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ sở dữ liệu quốc gia; quyền khiếu nại, khởi kiện trong hoạt động kiểm toán…

Anh Phương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang